Marysyagorobets

International Tourism Magazine - - TRAVEL -

WizzAir, Budapest, Hungary

11877

З угор­ською авіа­ком­па­ні­єю — до Угор­щи­ни! Тобто з «WizzАir» — до Будапешта. Від­прав­ле­н­ня — з ае­ро­пор­ту «Ки­їв», що вель­ми зру­чно. У ло­у­ко­сті ці­на мі­ні­маль­на — від 1099 гри­вень у два кін­ці. Пів­то­ри го­ди­ни льо­ту — ні­би па­но­рам­ний фільм в ілю­мі­на­то­рі. Й ось він, Бу­да­пешт, мі­сто на бе­ре­гах Ду­наю, як Ки­їв — оба­біч Дні­пра. Під вальс «Ду­най­ські хви­лі» кур­су­ють про­гу­лян­ко­ві те­пло­хо­ди. Про­спект Ан­дра­ші в Пе­шті — па­ра­дна вулиця сто­ли­ці зі Спи­ску ЮНЕСКО. Тут до­мі­ну­ють

На­ціо­наль­на опе­ра (від Ба­ха до Шу­бер­та) та Му­зей обра­зо­твор­чих ми­стецтв (від Ра­фа­е­ля до Ро­де­на). На пло­щі Ге­ро­їв — го­лов­ні до­стой­ни­ки кра­ї­ни у ви­гля­ді скуль­птур. Парк «Ва­ро­шлі­тет» із див­ним зам­ком Вай­да­ху­няд, ку­паль­ня­ми?па­ла­ца­ми Се­че­ні, най­біль­шим у сві­ті пі­ща­ним го­дин­ни­ком, пам’ятни­ком за­гад­ко­во­му Ано­ні­му­су... На про­ти­ле­жно­му бе­ре­зі Ду­наю, на па­гор­бах Бу­ди, — Ко­ро­лів­ський па­лац, Ри­баль­ський ба­стіон у ви­гля­ді се­ре­дньо­ві­чно­го зам­ку, цер­ква Ма­тя­ша під ві­зе­рун­ча­стою че­ре­пи­цею — ста­ро­ви­на і роз­кіш! І по­гляд зго­ри на Пешт, ні­би по­вто­ре­н­ня по­льо­ту. Ви­дно і най­гар­ні­ший парламент Єв­ро­пи. Ство­ре­н­ня шпи­ля­стої спо­ру­ди ко­шту­ва­ло, як не­ве­ли­ке мі­сто.

Ще б по­е­кс­кур­су­ва­ти за­ла­ми пар­ла­мен­ту, про­гу­ля­ти­ся Ду­на­єм, по­си­ді­ти в ли­цар­сько­му ре­сто­ра­ні, по­від­ри­ва­тись у «клу­бі на ру­ї­нах»… Але на­сту­пно­го ра­зу. З «WizzАir» лі­тай хоч що­дня!

#WizzAir #WIZZview #WIZZmoments #mustvisit #mustfly #travel #MGtravel #travelexpert #MarysyaGorobets #жур­на­лМі­жна­ро­днийТу­ризм #InternationalTourismMagazine

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.