Від­чу­ти Бу­да­пешт

International Tourism Magazine - - МИСТЕЦТВО ГОСТИННОСТІ -

У Бу­да­пе­шті хо­че­ться зу­пи­ня­ти­ся тільки в най­гар­ні­ших мі­сцях. Та­ким ї «Hotel Parlament» із йо­го уні­каль­ним роз­та­шу­ва­н­ням, ав­стро-угор­ським ко­ло­ри­том, сі­мей­ним за­ти­шком і ці­ка­вим су­ча­сним ін­тер’їром.

ЦЦей мі­ні па­лац че­кає у цен­трі Будапешта, не­по­да­лік від трьох «ле­генд» сто­ли­ці — угор­сько­го пар­ла­мен­ту, ба­зи­лі­ки свя­то­го Іштва­на та ро­ман­тич но­го Ду­наю. За­клад на­ле­жить ме­ре­жі «Continental Group». Він був пер­шим бу­тик го­те­лем у Бу­да­пе­шті. Вла­сни­ки ма­ють при­страсть до сво­єї про­фе­сії, ре­пу­та­цію но­ва­то­рів і ба­га­то ро­ків пра­цю­ють ра­зом як дру­зі. Скла­дно по­ві­ри­ти, що до ре­став­ра­ції у 2006 ро­ці чу­до­ва бу­дів­ля ба­га­то ро ків бу­ла за­ки­ну­тою. Во­на зве­де­на у кін­ці XIX сто­лі­т­тя ар­хі­те­кто­ром Шан­до­ром Фель­не­ром, який про­е­кту­вав офі­цій­ні спо­ру­ди, а та­кож, як ба­чи­мо, й уро­чи­сті без зай­вої пом­пи. Но­вим вла­сни­кам «Hotel Parlament» вда­ло­ся пов ні­стю від­но­ви­ти ори­гі­наль­ні фа­са­ди.

«Hotel Parlament» — стиль­ний чо­ти­ри­зір­ко­вий бу­тик го­тель із су­ча­сним яскра­вим ди­зай­ном і спо­ку­сли­вим спів­від­но­ше­н­ням ці­ни та яко­сті. На п’я

тьох по­вер­хах роз­та­шо­ва­ні 64 но­ме­ри. Є по­вер­хи для кур­ців і не­кур­ців — не за­будь­те зро­би­ти від­по­від­ну по­зна­чку при бро­ню­ван­ні. По­ме­шка­н­ня оформ­ле­ні у сти­лі мі­ні­мал арт, який ча­рує та роз­сла­блює, і за­без­пе­че­ні геть усім, що на­ле­жить чо­ти­ри зір­ко­во­му сто­ли­чно­му за­кла­ду. Ши­кар­ні ме­блі, но­ві те­ле­ві­зо­ри, кон­ди­ціо­не­ри, швид­кий без­ко­штов­ний Wi Fi по всьому го­те­лю, сейф і мі­ні бар — усе це тут «за за­мов­чу­ва­н­ням». Мо­жна за мо­ви­ти й ди­тя­че ліж­ко, стіль­чик і де­я­кі ін­ші ре­чі для ма­лень ких го­стей.

Цей не­ве­ли­кий го­тель має те, що й ве­ли­кий. Пер­ші по­вер­хи за­йма­ють стиль­ний ла­ундж бар, ре­сто­ран, спа центр і два су­мі­жні кон­фе­ренц за­ли, зда­тні вмі­сти­ти до 60 осіб во­дно­час. Сні дан­ки за си­сте­мою «швед­ський стіл» си­тні, рі­зно­ма­ні­тні й по­да­ю­ться під скля­ним да­хом. Пе­ре­хо­пи­ти щось мо­жна і вдень: в ла­ун­джі до п’ятої ве­чо­ра до­сту­пні без­ко­штов­ні на­пої та за­кус ки. Уве­че­рі до­бре по­си­ді­ти в го­тель­но­му ба­рі. Са­у­на і джа­ку­зі від­кри­ті до де­ся­тої ве­чо­ра. Ну, а при­хиль­ни­кам ін­те­ле­кту­аль­но го від­по­чин­ку бу­де при­єм­но ді­зна­ти­ся, що в го­те­лі є бі­бліо­те­ка з ко­ле­кці­єю кни­жок, між­на­ро­дних га­зет і жур­на­лів.

Одне сло­во, якщо шу­ка­є­те осо­бли­ве мі­сце, де мо­жна спов на від­чу­ти Бу­да­пешт і отри­ма­ти ма­кси­маль­ний ком­форт за до­сту­пною ці­ною, — вам до «Hotel Parlament».

www.continentalgroup.hu

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.