Мальта без віз

International Tourism Magazine - - ВОЯЖ-КОЛЕКЦІЯ - Ві­ктор СИДОРЕНКО Маль­тій­ське управ­лі­н­ня з ту­ри­зму

НЕ­ЙМО­ВІР­НЕ без віз

Як вам той факт, що Мальта — ар­хі­пе­лаг роз­мі­ром ли­ше 27 на 15 кі­ло­ме­трів, тобто удві­чі мен­ший за Ки­їв! Або те, що тут три де­ся­тки міст, між яки­ми скла­дно про­ве­сти ме­жу, бо во­ни зли­ва­ю­ться. Або те, що тут не­має без­до­гля­дних ді­тей, без­ха­тьків і бро­дя­чих со­бак, але пов­но бро­дя­чих ко­тів, яких геть усі лю­блять. Або те, що тут не­має рі­чок та озер. І при цьо­му жи­вуть близь­ко 450 ти­сяч ща­сли­вих ме­шкан­ців…

Мальта — кра­ї­на не­ймо­вір­но­го. Не ві­ри­те? Є всі мо­жли­во­сті пе­ре­ві­ри­ти.

МО­РЕ без віз

Во­но тут чи­сте, те­пле і при­єм­не. Зві­сно, ви не зна­йде­те на узбе­реж­жі не­озо­рих бі­ло­пі­ща­них ка­риб­ських пля­жів, адже Мальта — це фа­кти­чно ка­мінь, який ви­пнув­ся із Се­ред­зем­но­го мо­ря. Та гар­них місць для ку­па­н­ня ба­га­то, і во­ни ча­сто ду­же ек­зо­ти­чні зав­дя­ки хи­мер­ним фор­мам узбе­реж. Є й пі­ща­ні пля­жі на зра­зок «Гол­ден-Бей».

А ще, на дум­ку Жа­ка-Іва Ку­сто (і не тільки йо­го, по­вір­те!), острів Го­зо — се­ред най­кра­щих у сві­ті місць для під­во­дно­го пла­ва­н­ня. Крім за­гад­ко­вих гро­тів і мор­ських ме­шкан­ців, на дні є за­то­ну­лі су­дна, які мо­жна роз­гля­да­ти зов­ні й усе­ре­ди­ні.

КРАЄВИДИ без віз

Спе­ці­аль­но їх шу­ка­ти не до­ве­де­ться — во­ни тут ви­ни­ка­ють пе­ред очи­ма са­мі. З будь-якої то­чки чу­до­во ви­гля­дає Вал­лет­та, а від па­но­ра­ми Ве­ли­кої га­ва­ні аж пе­ре­хо­плює по­дих. Пев­но, ко­жен, хто по­бу­вав на Маль­ті, має фо­то з кра­є­ви­дом «Три­мі­ста» на по­рі­за­но­му ми­са­ми пів­остро­ві — це дав­ні Віт­то­рі­о­за, Сен­глея і Ко­спі­куа, що «зро­сли­ся до­ку­пки». Та ще дуж­че вра­жа­ють при­ро­дні пам’ятки Маль­ти! Та­кі, як Бла­ки­тний грот, бу­хта Рам­ла з чер­во­ним пля­жем і пе­че­рою, де, за ле­ген-

Острів­на кра­ї­на вхо­дить до Шен­ге­ну, тож до по­ри до ча­су на шля­ху до неї ман­дрів­ни­ки зу­стрі­ча­ли пев­ні бю­ро­кра­ти­чні й фі­нан­со­ві тру­дно­щі. А від­те­пер — ли­ше пе­ре­ва­ги!

дою, Одіс­сей жив у нім­фи Ка­лі­псо. А ось при­ро­дна ар­ка Ла­зу­ро­ве Ві­кно обва­ли­ла­ся: хто не встиг, той за­пі­знив­ся… По­спі­шай­те ба­чи­ти!

ІСТО­РІЯ без віз

Во­на су­про­во­джує тут скрізь і всю­ди, часом від неї на­віть скла­дно від­ка­ра­ска­ти­ся. Мо­жли­во, най­кра­ще її від­чу­є­те у Мди­ні, ста­ро­дав­ній сто­ли­ці Маль­ти. Це ди­во­ви­жне мі­сто, за­сти­гле у часі. Ко­ри­сту­ва­тись ав­то­мо­бі­ля­ми до­зво­ле­но тільки мі­сце­вим ме­шкан­цям. А їх не біль­ше 400 осіб, і май­же всі — на­щад­ки дав­ніх нор­ман­ських, іспан­ських, си­ци­лій­ських і фран­цузь­ких ро­дів, які жи­вуть у фа­міль­них осо­бня­ках.

Най­ці­ка­ві­ше на Маль­ті — мі­сто Вал­лет­та, за­не­се­не до Спи­ску все­сві­тньої спад­щи­ни. Ву­ли­ці та пло­щі тут май­же не змі­ни­ли­ся з XVI сто­лі­т­тя. За­зир­ніть до со­бо­ру свя­то­го Іо­ан­на з гро­бни­ця­ми ли­ца­рів, до па­ла­цу Ве­ли­ко­го ма­гі­стра, до фор­ту свя­то­го Ель­ма, пі­ді­ймі­ться в са­ди «Ба­рак­ка» — звід­ти від­кри­ва­є­ться кра­є­вид Ве­ли­кої га­ва­ні. За­ві­тай­те у Мди­ну, яку на­зи­ва­ють «мі­стом мов­ча­н­ня», — час там ні­би зу­пи­нив­ся…

На Маль­ті роз­та­шо­ва­ні най­дав­ні­ші в Єв­ро­пі спо­ру­ди. Най­ві­дві­ду­ва­ні­ші з них — ме­га­лі­ти­чні хра­ми Джган­тії (на остро­ві Го­зо) і Ха­джар-Кім (на остро­ві Мальта), яким по­над 5000 ро­ків. Але ста­ро­дав­ніх спо­руд із ве­ли­че­зних ка­ме­нів на Маль­ті де­ся­тки! Ну, а ста­ро­дав­ні під­зе­ме­л­ля — це ще одна та­єм­ни­ця Маль­ти. Най­ві­до­мі­ше се­ред них — Гі­по­гей, три­рів­не­ве «під­зем­не жи­тло» з хо­да­ми, за­ла­ми і пас­тка­ми, яке до­сі за­ли­ша­є­ться загадкою та улю­бле­ним мі­сцем ар­хе­о­ло­гів.

Маль­тій­ські ли­ца­рі — ще одна з «ві­зи­ток» істо­ри­чно­го ар­хі­пе­ла­гу. Во­ни во­ло­ді­ли ним по­над дві­сті ро­ків. Як спад­щи­ну за­ли­ши­ли маль­тій­ський хрест, який став сим­во­лом кра­ї­ни, фор­те­ці й ба­га­тю­щу ар­хі­те­кту­ру. Са­ме во­ни по­бу­ду­ва­ли ни­ні­шню сто­ли­цю Вал­лет­ту, на­звав­ши її ім’ям сво­го Ве­ли­ко­го ма­гі­стра. Йо­го па­лац за­пам’ята­є­ться вам ча­рів­ни­ми вну­трі­шні­ми дво­ри­ка­ми, роз­кі­шни­ми по­ко­я­ми і Зброй­ною па­ла­тою. По­ста­ті в обла­дун­ках зу­стрі­не­те в ко­жній крам­ни­ці Маль­ти. Ли­цар­ським ду­хом на­ди­ха­є­те­ся до­схо­чу.

СВЯ­ТА без віз

Ме­шкан­ці Маль­ти лю­блять яскра­вий одяг і при­кра­си, ні­ку­ди не по­спі­ша­ють, лег­ко всту­па­ють у роз­мо­ву і завжди усмі­ха­ю­ться. Біль­шу ча­сти­ну їхньо­го жи­т­тя ста­нов­лять свя­та: цер­ков­ні фе­сти, зи­мо­вий кар­на­вал, фе­сти­ва­лі фе­єр­вер­ків, «но­чі во­гнів»... У та­кі да­ти во­ни від­по­чи­ва­ють і ве­се­ля­ться в мі­стах, схо­жих на одну ве­ли­ку ве­чір­ку. А в бу­дні? Го­ту­ю­ться до свят!

СМАКОТА без віз

Маль­тій­ці лю­блять по­по­їсти і при­го­сти­ти. Пор­ції тут ве­ли­че­зні, а стра­ви сма­чню­щі. Лам­пу­ка і маль­тій­ський кро­лик — най­ві­до­мі­ші де­лі­ка­те­си. Лам­пу­ку шу­кай­те на ри­бно­му ба­за­рі в бу­хті се­ли­ща Мар­са­шлокк. Кро­ли­ка ку­штуй­те в будь-яко­му ре­сто­ра­ні, осо­бли­во ж він гар­ний у мі­сті Мджарр. Ну, а де­сер­тів тут на­лі­чу­ють кіль­ка­сот! Го­лов­ним мі­сцем збо­ру ла­су­нів вва­жа­є­ться кон­ди­тер­ська «Fontanella» у Мди­ні.

Маль­тій­ське ви­но — теж не­по­га­ні ла­со­щі. Ще й су­ве­нір. Зокре­ма че­рез те, що тут по­лю­бля­ють на­дя­га­ти на вин­ні пля­шки ме­ре­жив­ні фар­ту­шки.

РОЗ­ВА­ГИ без віз

Клу­бне жи­т­тя ви­рує скрізь. Із на­ста­н­ням тем­ря­ви ожи­ває ні­чна сто­ли­ця Маль­ти — Па­че­вілль. Удень це про­сто два ні­чим не при­мі­тні квар­та­ли не­по­да­лік від ку­рор­ту Сент-Джу­лі­анс, а вно­чі — оа­за клу­бної куль­ту­ри. Ба­ри, ре­сто­ра­ни, ди­ско­те­ки — оби­рай будь-який за­клад і від­по­чи­вай на пов­ну. Най­кра­щі ді­джеї сві­ту до­во­лi ча­сто ви­сту­па­ють тут.

Апо­ге­єм мо­ло­ді­жних роз­ваг мо­жна вва­жа­ти поп-фестиваль «Острів MTV», одну з го­лов­них по­дій лі­тньої му­зи­чної сце­ни в Єв­ро­пі. Су­пер­сце­на, ве­ли­че­зна ту­сів­ка про­сто не­ба, ви­со­кий рі­вень без­пе­ки, зір­ки сві­то­во­го рів­ня… І вхід аб­со­лю­тно віль­ний! Се­ред хе­длай­не­рів «Остро­ва MTV – 2017» ста­ли «The Chainsmokers».

Та й у бу­дні на Маль­ті ці­лу ніч усе нав­ко­ло від­кри­те, на­дво­рі те­пло, па­нує до­бро­зи­чли­ва атмо­сфе­ра. Маль­тій­ці ро­зу­мі­ю­ться на роз­ва­гах. Бо­у­лін­ги, кі­но­те­а­три та ін­ші роз­ва­жаль­ні за­кла­ди че­ка­ють не­по­да­лік від пля­жу.

АН­ГЛІЙ­СЬКА без віз

Ма­лень­ка Мальта на­справ­ді є ве­ли­кою шко­лою ан­глій­ської мо­ви. І щоб ту­ди по­тра­пи­ти, зов­сім не по­трі­бна бри­тан­ська ві­за. Мо­ва Шек­спі­ра і Нель­со­на вва­жа­є­ться тут дру­гою дер­жав­ною, й острів’яни ви­ко­ри­ста­ли цей спа­док чу­жо­зем­но­го во­ло­да­рю­ва­н­ня. Во­ни від­кри­ли по­над 30 ав­то­ри­те­тних на­вчаль­них за­кла­дів з опа­ну­ва­н­ня іно­зем­ця­ми ан­глій­ської мо­ви. При­чо­му ко­штує на­вча­н­ня зна­чно де­шев­ше, ніж у «ту­ман­но­му Аль­біо­ні».

БІ­ЗНЕС без віз

МІСЕ-ін­ду­стрія тут на ви­со­ті. На ма­ле­сень­кій Маль­ті є пів­то­ра де­ся­тка 5-зір­ко­вих го­те­лів, де можуть одно­ча­сно роз­мі­сти­ти­ся 5500 осіб, і по­над со­рок 4-зір­ко­вих — ще на 14 000 місць. Кон­фе­ренц-за­ли, ре­сто­ра­ни та бі­знес-цен­три го­то­ві до ді­ло­вих за­хо­дів і бен­ке­тів. А ком­па­нії з при­йо­му пра­цю­ють на най­ви­що­му рів­ні (звер-

ніть ува­гу на на­яв­ність у них Зна­ку яко­сті Маль­тій­сько­го управ­лі­н­ня з ту­ри­зму).

СПОРТ без віз

Чу­до­ва по­го­да і зма­галь­ний дух, вла­сти­вий мі­сце­вим жи­те­лям, ро­блять Маль­ту гар­ним мі­сцем для за­ня­т­тя рі­зни­ми ви­да­ми спор­ту. Гольф чи во­дне по­ло, футбол чи те­ніс — ви­би­рай­те на свій смак! Спро­буй­те пі­ший ту­ризм по па­гор­бах Го­зо, під­во­дне пла­ва­н­ня, вінд­сер­фінг...

А якщо ви вбо­лі­валь­ник, на остро­вах про­во­ди­ться ві­до­ма ві­триль­на ре­га­та «Rolex Middle Sea Yacht», за якою змо­же­те по­спо­сте­рі­га­ти з ба­стіо­нів Вал­лет­ти. По­ди­ви­ти­ся фут­боль­ні ма­тчі фа­ни зби­ра­ю­ться в ко­жно­му ба­рі, па­бі чи ре­сто­ра­ні. На­віть мі­сце­ве на­се­ле­н­ня ді­ли­ться на фан-клу- би ті­єї чи ін­шої кра­ї­ни під час пер­шо­стей Єв­ро­пи та сві­ту. Пе­ре­мо­га — при­від для гу­чно­го ву­ли­чно­го свя­тку­ва­н­ня!

ДИТЯЧІ РАДОЩІ без віз

Се­ред най­по­пу­ляр­ні­ших місць для ро­дин із ді­тьми — аква­парк «Splash and Fun Park». Тут і во­дні гір­ки, й ігро­ві зо­ни, і один із най­біль­ших у Єв­ро­пі ба­сей­нів зі шту­чни­ми хви­ля­ми. За кіль­ка кро­ків звід­ти — Се­ред­зем­но­мор­ський парк із дель­фі­на­ми та мор­ськи­ми ле­ва­ми, з яки­ми на­віть мо­жна ра­зом по­пла­ва­ти.

Для зов­сім ма­лень­ких іде­аль­ним мі­сцем бу­де «Се­ли­ще мо­ря­ка Па­пая». Йо­го збу­ду­ва­ли 1980 ро­ку для зйо­мок ди­тя­чої ко­ме­дії. Це каз­ко­ве мі­сте­чко з ха­ти­на­ми та чов­на­ми ри­ба­лок, те­ма­ти­чни­ми ре­сто­ран­чи­ка­ми, чу­до­вим пля­жем із ку­пою во­дних за­бав, а та­кож із пар­ком роз­ваг, дво­по­вер­хо­вим ігро­вим мі­сте­чком з атра­кціо­на­ми.

Мальта про­по­нує ва­шим ді­тям фан­та­сти­чне ме­ді­а­шоу «Malta Experience», зло­ві­сні «Тем­ни­ці Мди­ни», без­ліч ці­ка­вих і за­гад­ко­вих мор­ських по­до­ро­жей до гро­тів, скель і ла­гун.

Пля­жі пів­ні­чно­го узбе­реж­жя з усі­ма ви­го­да­ми та ря­ту­валь­ни­ка­ми — чу­до­ве мі­сце для сі­мей із ма­лень­ки­ми ді­тьми, які із за­до­во­ле­н­ням хлю­па­ти­му­ться в те­плій во­ді та бу­ду­ва­ти­муть пі­ща­ні зам­ки.

Для стар­шень­ких ра­ди­мо мов­ні та­бо­ри, де шко­ляр без опі­ки ба­тьків змо­же під- тя­гну­ти ан­глій­ську та по­зна­йо­ми­ти­ся з одно­лі­тка­ми з рі­зних кра­їн.

У «Mediterraneo Malta Marine Park» жи­вуть ми­лі дель­фі­ни, тю­ле­ні-тан­цю­ри­сти, ча­рів­ні па­пу­ги, че­ре­па­шки та всі­ля­кі ре­пти­лії. Із кві­тня по ве­ре­сень тут що­дня вла­што­ву­ють два шоу, ре­шту ро­ку — по одній ви­ста­ві. За до­да­тко­ву пла­ту мо­жна по­пла­ва­ти з дель­фі­на­ми!

РОМАНТИКА без віз

Хо­че­те ви­ру­ши­ти у подорож із ко­ха­ною лю­ди­ною? Мальта спов­не­на при­ро­дної мор­ської краси і та­єм­ниць. Під­си­ли­ти по­чу­т­тя і за­без­пе­чи­ти со­бі при­єм­ні спо­га­ди вам до­по­мо­жуть чу­до­ві краєвиди, бар­бе­кю на уса­мі­тне­но­му пля­жі, ве­чір у Ве­ли­кій Га­ва­ні, ти­хі са­ди, ли­цар­ські зам­ки, ко­ло­ри­тні ре­сто­ран­чи­ки, спа-про­це­ду­ри в го­те­лях, яхти під бі­ли­ми ві­три­ла­ми…

За по­вір’ям, укла­де­ні на Маль­ті шлю­би ні­ко­ли не роз­па­да­ю­ться. І що­ро­ку ти­ся­чі за­ко­ха­них пар з усі­єї Єв­ро­пи злі­та­ю­ться на острів, щоб обвін­ча­ти­ся та за­ре­є­стру­ва­ти своє одру­же­н­ня. Уро­чи­сто­сті ор­га­ні­зо­ву­ю­ться в го­те­лях, зам­ках, на яхтах і ко­ра­блях…

Ну, і без ні­яких за­бо­бо­нів усім ві­до­ма та­ка при­кме­та: якщо ви ви­ру­ша­є­те на Маль­ту, зна­чить, за кіль­ка днів ваш на­стрій по­лі­пши­ться, ті­ло спов­ни­ться мо­ло­де­чої пру­жно­сті, а ду­ша ра­ді­ти­ме жи­т­тю. По­ква­пте­ся, лі­то не ві­чне!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.