Кру­ї­зна ко­ле­кція

«Ocean & Paradise» by «Olga Dvoryanskaya»

International Tourism Magazine - - ПОКАЗАТИ -

На від­по­чин­ку осо­бли­во хо­че­ться по­чу­ва­ти­ся гар­ною, стиль­ною, в гар­мо­нії з при­ро­дою і щоб одяг не по­тре­бу­вав ба­га­то мі­сця у ва­лі­зах і ча­су на пра­су­ва­н­ня. Ху­до­жни­ця і ди­зай­нер­ка Оль­га Дво­рян­ська ство­ри­ла де­бю­тну ко­ле­кцію пля­жно­го одя­гу «Ocean & Paradise», іде­аль­ну для мор­ських по­до­ро­жей. Лег­кі по­ві­тря­ні су­кні, ха­ла­ти, па­рео%транс­фор­ме­ри, лег­кі шта­ни і то­пи, по­ві­тря­ні на­кид­ки — все це ство­ре­но з прин­то­ва­но­го ав­тор­сько­го ши­фо­ну, який не мне­ться під час но­сі­н­ня.

Бренд «Dvoryanskaya» ство­ре­ний 2015 ро­ку і спе­ці­а­лі­зу­є­ться на шов­ко­вих хус­тках, шар­фах і па­лан­ти­нах з екс­клю­зив­ни­ми ав­тор­ськи­ми прин­та­ми ху­до­жни­ці%твор­ця. Єд­на­н­ня із при­ро­дою — основ­не по­сла­н­ня ма­люн­ків на тка­ни­нах у ви­гля­ді тро­пі­чних ро­слин, пта­хів, ри­бок, ко­ра­лів…

Оку­ля­ри: «MGvision» by Marysya Gorobets

Contact: (050) 070 8888 Showroom: Клов­ський узвіз, 15 Instagram: MGvision_ochechi MarysyaGorobets

Фо­то­граф: Ка­те­ри­на Че­лом­би­тько Сти­ліст: Лю­дми­ла Ка­пу­стя­на

Ві­за­жист: Лі­а­на Кле­мен­тьє­ва

Мо­дель: Юлія Ко­ва­льо­ва («PM Models») При­кра­си: «Crochetok»

Ку­паль­ни­ки: «Ajour»

Одяг та хус­тки: «Olga Dvoryanskaya» Instagram: scarf.dvoryanskaya www.scarf.dvoryuanskaya.com

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.