ALDEMAR як ро­ди­на

International Tourism Magazine - - ПРОФІ-ТУР - Єв­ген БУДЬКО

— Па­ні Ка­те­ри­но! На­сам­пе­ред до­зволь­те при­ві­та­ти вас із на­ро­дже­н­ням си­но­чка. Як вам вда­є­ться по­єд­ну­ва­ти дві від­по­від­аль­ні мі­сії — ма­те­рин­ську та про­фе­сій­ну, пов’яза­ну з го­стин­ні­стю на ви­со­ко­му рів­ні?

— Дя­кую за при­ві­та­н­ня.

Час ле­тить над­зви­чай­но швид­ко. Са­мій не ві­ри­ться, що За­хар­чи­ку вже пів­то­ра ро­чки. 18 мі­ся­ців — та­ке со­бі «пер­ше пов­но­лі­т­тя».

По­єд­на­н­ня двох мі­сій мо­жна по­рів­ня­ти з на­вча­н­ням сум­лін­ної сту­ден­тки одра­зу в двох уні­вер­си­те­тах, ко­ли не­об­хі­дно всти­га­ти все й завжди, і при цьо­му на від­мін­но. Але ма­ма, яка пра­цює, завжди з осо­бли­вим не­тер­пі­н­ням че­кає на обій­ми та по­ці­лун­ки і спі­шить до­до­му, щоб по­гля­ну­ти в най­рі­дні­ші оче­ня­та, очі сво­го май­бу­тньо­го. Дя­ку­ва­ти Бо­гу, За­хар­чик ро­сте в ото­чен­ні не ли­ше ба­тьків, а й ба­бусь, ді­ду­сів і пра-

Ка­те­ри­на Асоф’їва по­над 10 ро­ків пра­цюї в «Aldemar Resorts» і ї ге­не­раль­ним пред­став­ни­ком у Схі­дній Єв­ро­пі ці­її все­сві­тньо ві­до­мої гре­цької ме­ре­жі го­те­лів. Ро­змов­ля­ї­мо про її мі­сію та ро­ди­ну.

ба­бусь. Це і дає ме­ні змо­гу успі­шно про­дов­жу­ва­ти ро­бо­ту.

— Ми з ва­ми спів­пра­цю­є­мо не один рік. На­га­дай­мо чи­та­чам, як ви при­йшли в та­кий, не по­бо­ї­мо­ся цьо­го сло­ва, елі­тний бі­знес?

— Я від­свя­тку­ва­ла вже 10-лі­тній юві­лей спів­пра­ці з «Aldemar Resorts»! Ми ра­зом із 2006 ро­ку, зі сту­дент­ства.

Нав­ча­лась у Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му тор­го­во-еко­но­мі­чно­му уні­вер­си­те­ті на фа­куль­те­ті ре­сто­ран­но-го­тель­но­го та ту­ри­сти­чно­го бі­зне­су. Одну з пра­ктик про­хо­ди­ла в 5-зір­ко­во­му го­те­лі в Ту­реч­чи­ні. То бу­ло скла­дне лі­то, але й чу­до­вий до­свід і мов­на пра­кти­ка. На­сту­пно­го ро­ку до уні­вер­си­те­ту при­їха­ли пред­став­ни­ки «Aldemar Resorts» для ка­стин­гу пра­кти­кан­тів. Так я по­тра­пи­ла на острів Ро­дос, в «Aldemar Paradise Mare» (ни­ні «Amilia Mare») та «Paradise Village», пра­цю­ва­ла у від­ді­лі «guest relation». У 2007-му ді­ста­ла про­по­зи­цію по­вер­ну­ти­ся на Ро­дос із ро­бо­чим кон­тра­ктом. А че­рез три ро­ки отри­ма­ла по­са­ду офі­цій­но­го пред­став­ни­ка ком­па­нії «Aldemar Resorts» в Укра­ї­ні.

— На­пев­но, са­ме жін­ці до сна­ги по­єд­ну­ва­ти ва­жли­ві спра­ви. Чи не то­му іно­ді ка­жуть: «Ту­ризм — жі­но­чий бі­знес»?

— Справ­ді, в ту­ри­змі пра­цють ба­га­то жі­нок. Але я знаю не­ма­ло чо­ло­ві­ків, справж- ніх про­фе­сіо­на­лів і, до ре­чі, ва­жли­вих фі­гур у цьо­му бі­зне­сі, у яких є чо­го по­вчи­ти­ся. Чо­го тільки вар­тий мій бос, Але­ксан­дрос Ан­ге­ло­пу­лос, — це про­сто ви­зна­чна осо­би­стість!

У ту­ри­змі не­об­хі­дно бути від­кри­тим, актив­ним, ці­ле­спря­мо­ва­ним, гну­чким, пра­цьо­ви­тим, кре­а­тив­ним, ма­ти до­бре по­чу­т­тя гу­мо­ру... А го­лов­не, як і в усіх ін­ших про­фе­сі­ях, — лю­би­ти те, чим за­йма­є­шся.

— Що ни­ні яв­ляє со­бою ме­ре­жа «Aldemar»?

— До ме­ре­жі вхо­дить 8 ку­рор­тів на трьох основ­них на­прям­ках Гре­ції: остро­ви Крит і Ро­дос та за­хід пів­остро­ва Пе­ло­пон­нес. Ком­па­нія во­ло­діє 2-ма та­ла­со­цен­тра­ми сві­то­во­го кла­су, 4-ма кон­грес-цен­тра­ми, те­ні­сним клу­бом із про­фе­сій­ни­ми кор­та­ми та три­бу­на­ми, що дає нам змо­гу при­йма­ти справ­жні тур­ні­ри. Що­ро­ку здо­бу­ва­є­мо на­го­ро­ди між­на­ро­дно­го рів­ня — та­кі як «Най­кра­щий ку­рорт зі спа- і та­лас­со­цен­тром у Єв­ро­пі та в сві­ті», «Най­зе­ле­ні­ший ку­рорт Се­ред­зем­но­мор’я», «Най­кра- щий сі­мей­ний ку­рорт», «Бла­ки­тні пра­по­ри» за чи­сто­ту й до­гля­ну­тість пля­жу... Основ­ні прі­о­ри­те­ти ком­па­нії за­ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми: ро­би­мо все мо­жли­ве, щоб го­сті бу­ли за­до­во­ле­ні.

— Як ком­па­нія на­ла­што­ва­на що­до укра­їн­сько­го рин­ку?

— Ще кіль­ка ро­ків то­му він був для неї дру­гим за об­ся­га­ми пі­сля ро­сій­сько­го. На пре­ве­ли­кий жаль, остан­ні се­зо­ни не ті­шать ви­со­ки­ми ре­зуль­та­та­ми про­да­жів.

Та «Aldemar Resorts» на­ла­што­ва­на опти­мі­сти­чно. Про­дов­жу­є­мо ор­га­ні­зо­ву­ва­ти тра­ди­цій­ні се­мі­на­ри і пре­зен­та­ції в Ки­є­ві та ін­ших мі­стах Укра­ї­ни, бе­ре­мо участь у го­лов­них тур­ви­став­ках, про­ве­ли в Ки­є­ві яскра­ву ку­лі­нар­ну по­дію, а та­кож, як і ра­ні­ше, за­про­шу­є­мо най­успі­шні­ші ту­ра­ген­ції Укра­ї­ни в топ-ту­ри до Гре­ції. Ві­це-пре­зи­дент ком­па­нії Але­ксан­дрос Ан­ге­ло­пу­лос за­ли­ша­є­ться по­че­сним кон­су­лом Укра­ї­ни на Пе­ло­пон­не­сі. Ві­ри­мо, що укра­їн­ці ще по­ра­ду­ють нас і да­дуть нам змо­гу по­ра­ду­ва­ти їх.

— Пред­став­ля­є­те «Aldemar» у кіль­кох кра­ї­нах. Які осо­бли­во­сті ро­бо­ти в них та в Укра­ї­ні? Їзди­ти до­во­ди­ться ча­сто?

— Від­по­від­аю за рин­ки Укра­ї­ни, Мол­до­ви, Бі­ло­ру­сі, Ла­твії, Ли­тви та Есто­нії. В Ро­сії маю двох ко­лег, які чу­до­во ви­ко­ну­ють свої обов’яз­ки, а ін­ко­ли й ме­ні до­по­ма­га­ють.

Їзди­ти до­во­ди­ться ба­га­то, але не по­стій­но, зде­біль­шо­го у зи­мо­во-ве­сня­ний пе­рі­од. По­ки го­те­лі за­чи­не­ні, час для про­мо­за­хо­дів, спря­мо­ва­них на успіх нового се­зо­ну.

Кра­ї­ни Бал­тії — ре­корд­сме­ни з ран­ньо­го бро­ню­ва­н­ня. Вже у ли­сто­па­ді ту­ри­сти там по­чи­на­ють бро­ню­ва­ти го­те­лі на на­сту­пні ве­сну, лі­то та осінь, отри­му­ю­чи при цьо­му істо­тну зниж­ку. Бі­ло­русь теж до­сить актив­на остан­ні кіль­ка ро­ків. А укра­їн­ці ще ча­стень­ко спо­ді­ва­ю­ться на бро­ню­ва­н­ня в «остан­ню хви­ли­ну», але цьо­го ро­ку це зро­би­ти бу­де не­мо­жли­во че­рез ви­со­кий по­пит на гре­цький на­пря­мок.

— Чи справ­ді на­зрів «гре­цький бум»? Чи по­ча­ток се­зо­ну під­твер­див ці про­гно­зи?

— «Гре­цький бум» — це вже до­ко­на­ний факт, він у са­мо­му роз­па­лі. Ще в лю­то­му ми ба­чи­ли швид­кість і «гли­би­ну» бро­ню­вань та по­ві­дом­ля­ли пар­тне­рам, що по­ча­ли­ся stop sales на де­я­кі да­ти. Я не раз пе­ре­ко­ну­ва­ла при зу­стрі­чах із ту­р­аген­та­ми, у со­цме­ре­жах та ін­терв’ю, що не тре­ба че­ка­ти, бо мо­жна за­ли­ши­тись без но­ме­ра в «Aldemar Resorts».

По­пит про­сто не­ймо­вір­ний! Основ­на при­чи­на — по­біль­ша­ло ту­ри­стів із За­хі­дної Єв­ро­пи. Та й для Схі­дної менш ба­жа­ною Гре­ція не ста­ла. От і ма­є­мо: на ка­лен­да­рі тільки по­ча­ток лі­та, а май­же всі го­те­лі пе­ре­пов­не­ні. Маю на­дію, що на­сту­пно­го ро­ку всі ува­жні­ше по­став­ля­ться до мо­жли­во­сті ран­ньо­го бро­ню­ва­н­ня. До того ж те­пер, ко­ли не по­трі­бно від­кри­ва­ти ві­зу, по­їзд­ку до Гре­ції ста­ло пла­ну­ва­ти про­сті­ше.

— Лі­ту пе­ре­ду­вав ве­ли­кий під­го­тов­чий пе­рі­од. Яким він був для вас, які за­хо­ди осо­бли­во за­пам’ята­ли­ся?

— Для ком­па­нії «Aldemar Resorts» і для ме­не осо­би­сто зи­ма і ве­сна бу­ли ду­же на- си­че­ни­ми. Про­ве­ли ве­ли­че­зну кіль­кість се­мі­на­рів у рі­зних мі­стах Укра­ї­ни, в Ки­ши­не­ві, Ри­зі, Тал­лін­ні та Віль­ню­сі, де­лю­ксви­став­ки та вор­кшоп у Ки­є­ві, Мін­ську й Ал­ма­ти, ку­лі­нар­ні івен­ти в Ки­є­ві, Віль­ню­сі та Тал­лі­ні, івен­ти з ту­р­опе­ра­то­ра­ми, дні кі­но, бі­знес-сні­дан­ки та про­сто зу­стрі­чі. Пам’ятаю до­бре ко­жен за­хід і вдя­чна всім пар­тне­рам за під­трим­ку.

Ма­буть, най­яскра­ві­ше за­пам’ята­ла­ся на­ша тра­ди­цій­на ку­лі­нар­на ве­чір­ка в Ки­є­ві у рам­ках про­е­кту «Sympossio by Aldemar». Як завжди, мі­сцем про­ве­де­н­ня став ре­сто­ран «Beef». Па­ну­ва­ла над­зви­чай­но дру­жня атмо­сфе­ра. Ра­зом із на­шим шеф-ку­ха­рем Пе­тро­сом Лам­при­ні­ди­сом го­ту­ва­ли укра­їн­ські зір­ки шоу-бі­зне­су та тур­бі­зне­су. Бу­ло яскра­во, сма­чно і ду­же ве­се­ло.

— Як у вас скла­да­є­ться спів­пра­ця з укра­їн­ськи­ми ту­р­опе­ра­то­ра­ми?

— Чу­до­во. Маю хо­ро­ші сто­сун­ки з усі­ма і на­ма­га­ю­ся бути ко­ре­ктною у від­но­си­нах, збе­рі­га­ю­чи ба­ланс і не від­да­ю­чи пе­ре­ва­гу ко­мусь кон­кре­тно. Ди­пло­ма­тія — це ва­жли­во.

— Що нового у кон­це­пці­ях, під­хо­дах «Aldemar»? На­при­клад, у «Aldemar Royal Mare» за­про­ва­ди­ли якийсь уні­каль­ний «all-inclusive».

— «Aldemar Resorts» ви­рі­ши­ла зла­ма­ти сте­ре­о­тип. Всі зви­кли, що «all-inclusive» — це мо­жли­вість пи­ти та їсти май­же весь день у рі­зних ре­сто­ра­нах і ба­рах го­те­лю. Но­ва кон­це­пція го­те­лю «Aldemar Royal Mare» на­зи­ва­є­ться «Elements All inclusive & Elements all inclusive Dine Around». Це ці­лий на­бір рі­зних еле­мен­тів, пов’яза­них зі здо­ров’ям, кра­сою та спор­том. У па­кет вхо­дять кон­суль­та­ція з лі­ка­рем-ді­є­то­ло­гом, 3 про­це­ду­ри в та­ла­со­цен­трі «Royal Mare Thalasso & SPA», ве­ли­кий тен­ніс, сквош, во­дні ви­ди спор­ту, за­ня­т­тя з тре­не­ра­ми йо­ги та пі­ла­тес, від­ві­ду­ва­н­ня нового ба­ру «Elements», де про­тя­гом дня вам за­про­по­ну­ють сму­зі, со­ки-фреш, трав’яні чаї та на­сто­ян­ки. Ну і зви­чай­но — це сні­да­нок, обід і ве­че­ря та мо­жли­вість ку­шту­ва­ти на­пої в рі­зних ка­фе та ба­рах. Го­лов­на від­мін­ність від па­ке­ту «Elements All inclusive Dine around» — те, що з «Dine around» го­сті ще можуть від­ві­ду­ва­ти всі ре­сто­ра­ни «а ля карт». Тож за­про­шу­є­мо охо­чих! Із на­шим но­вим «все вклю­че­но» го­сті від­по­чи­ва­ють у сти­лі «здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя».

— Які ще но­вин­ки лі­та від «Aldemar»?

— Про­ве­ли ре­но­ва­цію 2/3 но­мер­но­го фон­ду «Cretan Village», від­кри­ли новий ре­сто­ран в «Olympian Village» на Пе­ло­пон­не­сі. Не­змін­ни­ми за­ли­ши­лись ви­со­кий рі­вень сер­ві­су, які­сне хар­чу­ва­н­ня та атмо­сфе­ра ком­фор­ту.

— Одні­єю з «ві­зи­ток» ва­шої ме­ре­жі є та­ла­со- і спа-сер­віс. Чим во­ни ви­рі­зня­ю­ться?

— Са­ме «Aldemar Resorts» пер­шою в Гре­ції від­кри­ла та­ла­со­центр най­ви­що­го сві­то­во­го рів­ня. Основ­ний спектр про­це­дур — на осно­ві мор­ської во­ди плюс ба­га­то ви-

дів ма­са­жів, обгор­тань, ко­сме­то­ло­гі­чних ма­ні­пу­ля­цій. Є й про­гра­ми оздо­ров­ле­н­ня, сху­дне­н­ня й від­нов­ле­н­ня вро­ди. За­сто­со­ву­є­ться фран­цузь­ка ко­сме­ти­ка «Thalion». На­віть за ти­ждень що­ден­них про­це­дур у ком­пле­кті зі здо­ро­вим хар­чу­ва­н­ням, пла­ва­н­ням і про­гу­лян­ка­ми ви отри­ма­є­те більш ніж по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти.

— Ці­ка­во, як зро­би­ти від­по­чи­нок в «Aldemar» ви­гі­дні­шим?

— Най­ви­гі­дні­ші ці­ни бу­ли в пе­рі­од ран­ньо­го бро­ню­ва­н­ня, яке за­кін­чи­ло­ся 31 бе­ре­зня.

Як і ра­ні­ше, діє програма за­охо­чень для по­втор­них клі­єн­тів: ко­ли клі­єнт від­ві­дує го­те­лі ме­ре­жі «Aldemar Resorts» утре­тє і біль­ше, він отри­мує но­мер під­ви­ще­ної ка­те­го­рії, до­да­тко­ві сер­ві­си та ком­плі­мент від го­те­лю, який че­ка­ти­ме в номері.

— По­радь­те — який го­тель ко­му з клі­єн­тів кра­ще ви­бра­ти?

— «Aldemar Resorts», як пра­ви­ло, асо­ці­ю­ють із сі­мей­ним від­по­чин­ком. Про­те се­ред 8 го­те­лів ме­ре­жі мо­жна ви­бра­ти спо­кій­ні­ший і ро­ман­ти­чні­ший або ве­се­лі­ший. Го­лов­не — ви­зна­чи­тись із остро­вом, ти­пом хар­чу­ва­н­ня, сфор­му­лю­ва­ти ме­ту — бу­де це від­по­чи­нок із ді­тьми, ро­ман­ти­чна подорож на двох, дів­ча­ча ман­дрів­ка, ве­сі­л­ля у Гре­ції чи ме­до­вий мі­сяць. У всіх ви­пад­ках «Aldemar Resorts» — без­про­гра­шний ва­рі­ант.

— Яка Гре­ція біль­ше до впо­до­би осо­би­сто вам?

— Це моя улю­бле­на кра­ї­на. Як на ме­не, не­має кра­що­го мі­сця для від­по­чин­ку. Во­на та­ка рі­зно­ма­ні­тна та го­стин­на, має осо­бли­ву атмо­сфе­ру щи­ро­сті, ком­фор­ту, за­ти­шку. Не­по­втор­ні пей­за­жі, ко­лір мо­ря, за­хід сон­ця, най­сма­чні­ша ку­хня, най­на­си­че­ні­ша ексур­сій­на програма, від­кри­ті лю­ди, ве­ли­че­зний ви­бір го­те­лів… Мо­жна ко­жну від­пус­тку про­во­ди­ти у Гре­ції, й що­ра­зу від­по­чи­нок бу­де іна­кшим. Це й не див­но за та­кої кіль­ко­сті остро­вів, міст і ку­рор­тів. Обо­жнюю від­ві­ду­ва­ти не­ве­ли­чкі ма­льов­ни­чі се­ла, тра­ди­цій­ні та­вер­ни, від­кри­ва­ти но­ві мі­сця. Во­дно­час отри­мую ве­ли­че­зне за­до­во­ле­н­ня від пе­ре­бу­ва­н­ня в го­те­лях «Aldemar Resorts». Для ме­не це вже ні­би дру­га сім’я, дру­гий дім. Пер­ша від­пус­тка з ди­ти­ною бу­де не­о­дмін­но в «Aldemar».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.