Під че­ре­вом Кайманів

International Tourism Magazine - - ОКЕАН ВРАЖЕНЬ - Ві­ктор СИДОРЕНКО CIDT

Мі­сце­ві ме­шкан­ці не­о­дмін­но за­пев­ня­ти­муть вас, що Кайманові остро­ви — най­кра­ще мі­сце у сві­ті для дай­він­гу. Хо­ча ма­ло хто з них бу­вав за ме­жа­ми Ка­риб­сько­го ба­сей­ну. І во­ни ма­ють аб­со­лю­тну ра­цію!

По­верх­ня трьох не­ви­со­ких, кам’яни­стих, пра­кти­чно по­збав­ле­них ро­слин­но­сті остро­вів ра­зю­че кон­тра­стує з ба­га­тю­щим під­во­дним сві­том бі­ля са­мих бе­ре­гів. Кайманові остро­ви є вер­ши­на­ми оке­а­ні­чно­го гір­сько­го хреб­та з кру­ти­ми ри­фо­ви­ми сті­на­ми, про­зо­рою во­дою та за­ти­шни­ми бу­хта­ми. Чи­слен­ні ри­фи, від­да­ле­ні від бе­ре­гів, — це справ­жні перлини ка­риб­ської еко­си­сте­ми, що іде­аль­но під­хо­дять для гли­бо­ко­во­дно­го пла­ва­н­ня.

Остро­ви на­ле­жать до за­мор­ських те­ри­то­рій Ве­ли­ко­бри­та­нії. Роз­та­шо­ва­ні во­ни при­бли­зно за 240 кі­ло­ме­трів від Ку­би та за 290 — від Ямай­ки. Най­біль­ший в ар­хі­пе­ла­зі — Ве­ли­кий Ка­йман, який фор­мою на­га­дує ча­шу. До­що­ва во­да тут не сті­кає до ур­ви­стих бе­ре­гів, а про­со­чу­є­ться крізь по­ри­стий ва­пняк. Це одна з при­чин того, що ви­ди­мість у во­дах нав­ко­ло остро­ва май­же іде­аль­на. Ма­лий Ка­йман і Ка­йман-Брак ле­жать по­руч, осто­ронь від ве­ли­ко­го остро­ва, за 120 кі­ло­ме­трів від ньо­го. Ма­лий Ка­йман — най­не­при­ві­тні­ший: кам’яни­стий, із со­ло­ни­ми во­до­йма­ми.

Пі­дво­дний ре­льєф Кайманів — це пла­скі кра­йо­ві ри­фи, що тя­гну­ться на кіль­ка­де­сят ме­трів від узбе­реж­жя аж до го­стрих гре­бе­нів на гли­би­нах від 15 до 21 ме­тра. Да­лі гли­би­на різ­ко зро­стає, її та­єм­ни­ча синь так і ва­бить дай­ве­рів.

Ме­шкан­ці гли­бин тут на­дій­но за­хи­ще­ні три­рів­не­вою си­сте­мою охо­ро­ни при­ро­ди. За­по­від­на зо­на вклю­чає аж 18 мор­ських пар­ків. Де­я­кі ра­йо­ни по­тер­па­ють від на­ва­ли ту­ри­стів, але ре­шта за­ли­ша­ю­ться май­же не­тор­ка­ни­ми.

Ін­ду­стрія дай­він­гу на остро­вах ор­га­ні­зо­ва­на на ви­со­ко­му про­фе­сій­но­му рів­ні. Асо­ці­а­ція цен­трів во­дних ви­дів спор­ту сте­жить за ро­бо­тою осе­ред­ків під­во­дно­го пла­ва­н­ня і дбає про ви­со­ку якість об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Во­ди, як і всю­ди в Ка­риб­сько­му мо­рі, ря­сні­ють тут ве­ли­ки­ми губ­ка­ми, ма­льов­ни­чи­ми гор­го­но­ви­ми ві­я­ла­ми. Не уни­кну­ти зу­стрі­чей

зі ска­та­ми-хво­сто­ко­ла­ми, зу­стрі­ча­ю­ться зграї мант. По­бли­зу ри­фів мо­жна по­ба­чи­ти гі­гант­ські ко­ся­ки лу­ці­а­нів, ска­тів-ор­ля­ків, ве­ли­ких бар­ра­куд, а по­де­ку­ди — й чи­слен­ні по­пу­ля­ції сі­рих ри­фо­вих акул. Бі­ля від­да­ле­них ри­фо­вих стін сно­ви­га­ють ри­би-мо­ло­ти.

Без пе­ре­біль­ше­н­ня — на Ка­йма­но­вих остро­вах у будь-яку по­го­ду є де зайня­ти­ся дай­він­гом. «Іхті­ан­дри» будь-яко­го рів­ня зна­йдуть за­ня­т­тя до душі, обрав­ши або по­ло­жи­сті схи­ли з пі­ща­ним дном, або стрім­кі сті­ни над гли­бо­ки­ми за­гад­ко­ви­ми жо­ло­ба­ми. До­бре ви­ру­ши­ти чов­ном до уса­мі­тне­них бухт, але не менш за­хо­пли­во пір­на­ти про­сто з бе­ре­га. Огляд кра­йо­вих ри­фів мо­же зайня­ти не один день.

На Ве­ли­ко­му Ка­йма­ні є ди­во­ви­жне мі­сце — «Мі­сто ска­тів». По­над де­сять ро­ків мі­сце­ві гі­ди під­го­до­ву­ють тут цих див­них мор­ських істот про­сто з рук. Щой­но по­чув­ши шум мо­тор­но­го чов­на, ска­ти спли­ва­ю­ться зві­ду­сіль, іно­ді їх мо­же зі­бра­ти­ся біль­ше 200 осо­бин по­над 30 ви­дів! Гли­би­на за­ну­рень у цьо­му мі­сці ли­ше 4 ме­три. Ві­зьміть жме­ню каль­ма­рів, і на­віть не всти­гне­те по­мі­ти­ти, як пер­ший скат уже по­спі­шить до вас, обню­хає ру­ку і спо­кій­ні­сінь­ко по­обі­дає з неї. І стає на­віть ду­же не ну­дно, ко­ли за здо­бич зма­га­ю­ться від­ра­зу кіль­ка мор­ських дар­мо­їдів!

Вза­га­лі во­дні ме­шкан­ці на Ка­йма­нах на­про­чуд до­вір­ли­ві й до­бро­зи­чли­ві, однак, як і з будь-яки­ми ди­ки­ми тва­ри­на­ми, не вар­то бути з ни­ми над­то нав’язли­вим. Часом дай­ве­ри на­ма­га­ю­ться схо­пи­ти ска­та в обій­ми,

по­зу­ю­чи пе­ред фо­то­ка­ме­рою, або на­віть по­ка­та­ти­ся вер­хи. Та­ке по­во­дже­н­ня ви­кли­кає у тва­рин силь­ний стрес і по­шко­джує їхній за­хи­сний по­крив. Окрім цьо­го, та­ка фа­мі­льяр­ність бу­ває не­без­пе­чною і для са­мих дай­ве­рів, обе­ре­жно!

Окрім екс­кур­сій по до­ско­на­ло ви­вче­но­му за­хі­дно­му узбе­реж­жю Ве­ли­ко­го Ка­йма­ну та до по­пу­ляр­но­го ра­йо­ну Се­ми­миль­но­го пля­жу можуть ду­же за­ін­три­гу­ва­ти за­ну­ре­н­ня бі­ля пів­ні­чної ри­фо­вої сті­ни, що ся­гає дво­кі­ло­ме­тро­вої гли­би­ни… Бі­ля «Сті­ни кри­ва­вої за­то­ки», одно­го з най­кра­щих місць для за­ну­рень, усім ре­ко­мен­ду­є­ться огля­ну­ти «Ди­мар» — вузь­кий про­хід у ко­ра­лах, що ве­де на гли­би­ну 27 ме­трів, а та­кож гі­гант­ську ри­фо­ву сті­ну, бі­ля якої юрм­ля­ться че­ре­па­хи. Де­вілз-Грот­то й Еден-Рок на го­лов­но­му остро­ві від­кри­ва­ють фан­та­сти­чні ко­ра­ло­ві па­ла­ци, за­ві­си, ар­ки… Сті­на «Мі­ксер» на Ма­ло­му Ка­йма­ні по­чи­на­є­ться на гли­би­ні 6 ме­трів, йде глиб­ше, ніж мо­жна спу­сти­тись, і дає змо­гу спі­зна­ти за­хо­пли­ве від­чу­т­тя ши­ря­н­ня над бе­зо­днею…

Є й по­пу­ляр­ні мі­сця за­ну­рень зі шту­чно за­то­пле­ни­ми об’єкта­ми. Кіт­ті­вейк на Ве­ли­ко­му Ка­йма­ні — це і чу­до­вий ру­ко­твор­ний риф, і за­то­ну­лі ко­ра­блі. На Ка­йма­ні-Бра­ку тер­пля­че че­кає ві­зи­те­рів «Ка­пі­тан Кейт Тіб­бетс» — спе­ці­аль­но за­то­пле­ний 1996 ро­ку спи­са­ний ку­бин­ський вій­сько­вий сто­ро­жо­вик ра­дян­сько­го ви­ро­бни­цтва, що про­стя­гнув­ся май­же на 100 ме­трів у дов­жи­ну.

Ме­та­ле­ві мон­стри, зна­йшов­ши свій остан­ній при­хи­сток у гли­би­нах, ста­ли до­мом для без­лі­чі мор­ських ме­шкан­ців. Див­не від­чу­т­тя при­че­тно­сті до цьо­го да­ле­ко­го від нас під­во­дно­го сві­ту охо­плює під час за­ну­ре­н­ня. І так не хо­че­ться по­ки­да­ти пре­кра­сні мор­ські са­ди го­стин­них Кайманів…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.