Уса­мі­тне­н­ня на­кра­ю­мо­ря

International Tourism Magazine - - МИСТЕЦТВО ГОСТИННОСТІ -

Го­тель «SUNRISE Crystal Bay Resort»***** вхо­дить у ві­до­му ме­ре­жу «SUNRISE Resorts & Cruises». Во­на скла­да­є­ться з 11 го­те­лів у рі­зних ку­то­чках Єги­пту. «Ла­ска­во про­си­мо до­до­му!» — це сло­ган ком­па­нії, яка за­ймає лі­дер­ські по­зи­ції у сфе­рі го­тель­ної го­стин­но­сті вже по­над де­сять ро­ків.

«SUNRISE Crystal Bay Resort» — роз­кі­шний го­тель на са­мо­му бе­ре­зі мо­ря в Хур­га­ді. За­клад про­по­нує го­стям по-справ­жньо­му ви­шу­ка­ний сер­віс. Еле­ган­тний і ла­ко­ні­чний ди­зайн гар­мо­ній­но по­єд­ну­є­ться з бла­ки­т­тю мор­ської во­ди та май­стер­ним ланд­ша­фтним оформ­ле­н­ням. Роз­сла­бле­на атмо­сфе­ра, рі­вень об­слу­го­ву­ва­н­ня і хар­чу­ва­н­ня зда­тні за­до­воль­ни­ти на­віть най­ви­мо­гли­ві­ших го­стей. 24 го­ди­ни на до­бу діє си­сте­ма «все вклю­че­но». Без­ко­штов­ний Wi-Fi по всій те­ри­то­рії го­те­лю дає змо­гу завжди бути на зв’яз­ку із близь­ки­ми. А пі­сля за­їзду вас по­ра­дує со­лод­кий «ком­плі­мент» від ком­па­нії, за­пов­не­ний мі­ні-бар, чай­ний на­бір, ха­ла­ти і ка­пці в номері.

Го­тель дав­но по­пу­ляр­ний се­ред при­хиль­ни­ків ро­ман­ти­чно­го і спо­кій­но­го від­по­чин­ку. Хо­ча «SUNRISE Crystal Bay Resort» і при­ймає сім’ї з ді­тьми, про­те біль- шість го­стей — це па­ри. «У цьо­му го­те­лі хо­че­ться від­по­чи­ва­ти!» — пи­шуть ту­ри­сти у від­гу­ках. Що ж він про­по­нує го­стям, яким хо­че­ться про­ве­сти не­за­бу­тню від­пус­тку далеко від мі­сько­го га­мо­ру та ме­ту­шні?

Для по­ча­тку вар­то звер­ну­ти ува­гу на но­ме­ри під­ви­ще­ної ка­те­го­рії: «Pool Suite», «Jacuzzi Suite», «Royal Suite». Усі во­ни ма­ють ін­ди­ві­ду­аль­ний ба­сейн або джа­ку­зі, які не до­ве­де­ться ні з ким ді­ли­ти. Тільки уявіть, ви мо­же­те при­йма­ти во­дні про­це­ду­ри хоч ці­лу до­бу в гор­дій са­мо­ті! Й це ще не все. Бро­ню­ю­чи сью­ти, ви ста­є­те уча­сни­ком си­сте­ми при­ві­ле­їв «Royal Club», яка пе­ред­ба­чає при­єм­ні до­да­тко­ві по­слу­ги: на­при­клад, ін­ди­ві­ду­аль­ний трансфер до та з ае­ро­пор­ту, вла­сну ка­бі­ну на пля­жі, «ко­ро­лів­ський сні­да­нок» із роз­ши­ре­ним

Го­те­лів пре­мі­ум-кла­су в Єги­пті не­ба­га­то, адже цей на­пря­мок прийня­то вва­жа­ти ма­со­вим, сі­мей­ним, не­до­ро­гим. Але так хо­че­ться іно­ді до­зво­ли­ти со­бі трі­шки біль­ше, ніж стан­дар­тний «all-inclusive» і зви­чний на­бір по­слуг.

ме­ню «а ля карт», ла­унж-бар на пля­жі, пля­шку вина в номері пі­сля за­їзду, що­ден­не по­пов­не­н­ня мі­ні-ба­ру, си­сте­му зни­жок на від­ві­ду­ва­н­ня спа-са­ло­ну...

Але на­віть за­бро­ню­вав­ши зви­чай­ний но­мер у «SUNRISE Crystal Bay Resort», ви не­о­дмін­но за­ли­ши­те­ся за­до­во­ле­ні від­по­чин­ком. Ре­лакс-ба­сейн, джа­ку­зі про­сто не­ба, чу­до­ве хар­чу­ва­н­ня і в між­на­ро­дно­му ре­сто­ра­ні, і в одно­му з чо­ти­рьох ре­сто­ра­нів «а ля карт», не­пе­ре­вер­ше­ний рі­вень об­слу­го­ву­ва­н­ня — все це на­ла­што­вує на без­тур­бо­тний від­по­чи­нок.

Для мо­ло­дят пе­ред­ба­че­но си­сте­му бо­ну­сів: шам­пан­ське, фру­кти і со­ло­до­щі в но­мер при за­їзді, ран­нє за­се­ле­н­ня і пі­знє ви­се­ле­н­ня, ро­ман­ти­чна ве­че­ря при сві­чках, торт, сні­да­нок у но­мер, зниж­ки на від­ві­ду­ва­н­ня спа-цен­тру і са­ло­ну краси, спе­ці­аль­не оформ­ле­н­ня но­ме­ра... При за­се­лен­ні до­сить ли­ше пред’яви­ти сві­до­цтво про укла­де­н­ня шлю­бу. В цьо­му го­те­лі ви та­кож змо­же­те від­зна­чи­ти го­лов­ну по­дію у ва­шо­му жит­ті в уро­чи­стій об­ста­нов­ці на са­мо­му бе­ре­зі мо­ря, в ко­лі сво­їх дру­зів і близь­ких.

Ме­не­дже­ри «SUNRISE Crystal Bay Resort» при­ді­ля­ють осо­бли­ву ува­гу сер­ві­су та кон­тро­лю яко­сті. Для пер­со­на­лу роз­ро­бле­но ці­лу си­сте­му обов’яз­ко­вих тре­нін­гів, а пе­ре­вір­ки на від­по­від­ність най­су­ча­сні­шим між­на­ро­дним стан­дар­там гі­гі­є­ни та яко­сті хар­чу­ва­н­ня про­во­дя­ться що­дня.

Го­тель є во­ло­да­рем усіх го­лов­них про­фе­сій­них між­на­ро­дних на­го­род, а та­кож ви­зна­но одним зі 100 най­кра­щих у сві­ті в 2016 ро­ці за вер­сі­єю «Tophotels».

Роз­слаб­те свої ро­зум і чу­т­тя, по­ринь­те в ла­гі­дне мо­ре, ску­штуй­те стра­ви від най­кра­щих шеф-ку­ха­рів, від­чуй­те на со­бі що­ден­ну тур­бо­ту й ува­гу пер­со­на­лу…

По­бу­вав­ши в цьо­му го­те­лі хоч раз, ви не­о­дмін­но за­хо­че­те по­вер­ну­ти­ся, щоб зно­ву по­чу­ти: «Ла­ска­во про­си­мо до­до­му!».

info@sunrise-resorts.com www.sunrise-resorts.com

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.