Welcome To Georgia!

International Tourism Magazine - - ВОЯЖ-КОЛЕКЦІЯ -

Гру­зія — яскра­ва, дру­жня і від­кри­та для всіх го­стей. Але як пра­виль­но обра­ти в ній від­по­чи­нок? До­по­мо­жуть ре­ко­мен­да­ції ту­ри­сти­чно­го рей­тин­гу «Welcome to Georgia! National Tourism! Awards».

Ця не­ве­ли­ка кра­ї­на роз­та­шо­ва­на на сти­ку Єв­ро­пи та Азії, Чор­но­го мо­ря і Кав­казь­ких гір. Пре­кра­сна і рі­зно­ма­ні­тна при­ро­да, ба­га­та культура, ба­га­то­со­тлі­тня істо­рія при­вер­та­ють ува­гу ту­ри­стів з усьо­го сві­ту. Тра­ди­ції го­стин­но­сті та ви­но­роб­ства ся­га­ють гли­бо­кої дав­ни­ни. Пей­за­жі гір і до­лин ро­блять Гру­зію не­по­втор­ним кра­єм.

Якщо ви ще не від­ві­да­ли Гру­зію, ра­ди­мо не­гай­но спла­ну­ва­ти свою на­сту­пну по­їзд­ку. Для цьо­го вам зна­до­би­ться до­по­мо­га « Ca pital Georgia Travel» — пе­ре­мож­ця рей­тин­гу «Welcome to Georgia! Awards» у ка­те­го­рії «Incoming Tour Operator Award – 2016». У цій ком­па­нії вам до­по­мо­жуть ближ­че по­зна­йо­ми­ти­ся з Гру­зі­єю, від­ві­да­ти най­по­пу­ляр­ні­ші мі­сця і від­чу­ти справ­жній гру­зин­ський дух.

Якщо ви ви­рі­ши­ли від­ві­да­ти ще й ін­шу кра­ї­ну на Кав­ка­зі або в Єв­ро­пі, то « Easy Travel Agency» , пе­ре­мо­жець у ка­те­го­рії «Best Outbound Tour Operator Award – 2016», мо­же ор­га­ні­зу­ва­ти для вас най­кра­щу по­їзд­ку за кор­дон.

Якщо ви при­хиль­ник при­го­дни­цько­го ту­ри­зму, вас теж за­про­шу­є­мо до Гру­зії, де є без­ліч мо­жли­во­стей зайня­ти­ся ра­фтин­гом, по­хо­да­ми в го­ри, під­во­дним пла­ва­н­ням, ске­ле­ла­зі­н­ням, ри­бо­лов­лею, ка­та­н­ням на ко­нях чи ли­жах. Від­чуй­те справ­жні при­го­ди з « Rafting.ge» — пе­ре­мож­цем у «Best Adventure Tourism Award» 2016 ро­ку. Він до­по­мо­же від­чу­ти екс­трим на всі сто!

Гру­зія — це ду­же про­ду­ктив­на бі­знес-пла­тфор­ма. Кра­ї­на ста­ла одним із най­більш за­пи­ту­ва­них бі­знес-на­прям­ків у по­шу­ко­ви­ку «Google» за остан­ні ро­ки. То­му, якщо пла­ну­є­те ді­ло­ву по­їзд­ку, на вас че­кає « BTL Georgia» , пе­ре­мо­жець у «Best MICE Tourism Award – 2016», який ор­га­ні­зує ві­зит на най­ви­що­му рів­ні.

Гру­зія лю­бить ман­дрів­ни­ків. У вас є чо­ти­ри се­зо­ни, щоб про­ве­сти там свою най­кра­щу від­пус­тку. Про­по­ну­є­мо ще де­я­кі ре­ко­мен­да­ції рей­тин­гу «Welcome to Georgia! Awards», які до­по­мо­жуть вам зо­рі­єн­ту­ва­тись у на­прям­ках.

Пер­ше мі­сце, яке ми ре­ко­мен­ду­є­мо від­ві­да­ти, — це Тбі­лі­сі, сто­ли­ця Гру­зії, роз­та­шо­ва­на на бе­ре­зі рі­чки Мтква­рі (Ку­ри) та ото­че­на із трьох бо­ків го­ра­ми. Ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки свід­чать про по­се­ле­н­ня лю­ди­ни тут іще в IV ти­ся­чо­літ­ті до на­шої ери. Дав­нє і яскра­ве мі­сто за­ча­рує вас одра­зу. Не­зва­жа­ю­чи на не­ве­ли­кі роз­мі­ри, во­но має чи­ма­ло при­над — від істо­ри­чних бу­ді­вель і мо­на­сти­рів до ко­ло­ри­тних ка­фе й елі­тних ре­сто­ра­нів.

Щоб зро­би­ти пе­ре­бу­ва­н­ня у Тбі­лі­сі ці­ка­вим і ком­фор­тним, ре­ко­мен­ду­є­мо де­я­кі го­те­лі. « Ho liday Inn Tbilisi» — пе­ре­мо­жець у но­мі­на­ції «Best Business Event Venue Award – 2016». « Vinotel» — лі­дер у «Best Boutique Accommodation Award» того ж ро­ку. « Courty

ard by Marriott Tbilisi» — най­кра­щий у «Best Standard Accommodation». « Continent Cron Palace Tbilisi» — пер­ший у «The Fastest Growing Company of the Year in the SME Segment». «Dvizh Hostel Eli Spali» здо­був пе­ре­мо­гу в «Best Low Budget Accommodation». І якщо вам хо­че­ться спро­бу­ва­ти справ­жню, сма­чну, все­сві­тньо ві­до­му гру­зин­ську ку­хню, від­ві­дай­те ре­сто­ран « Georgian House» , трі­ум­фа­тор но­мі­на­ції «Best Tourism Restaurants Services Award – 2016».

Дру­гий пункт при­зна­че­н­ня, який ви ма­є­те від­ві­да­ти в Гру­зії, — це при­мор­ське мі­сто Ба­ту­мі, ото­че­не Чор­ним мо­рем і го­ра­ми. Там ра­ди­мо вам зу­пи­ни­ти­ся в узбе­ре­жно­му го­те­лі « Hilton Batumi» , що став най­кра­щим у но­мі­на­ції «Best Sea Accommodation – 2016», та в мі­сько­му « Divan Suites Batumi» , пе­ре­мож­ці у «Best Sea Accommodation – 2016».

На­сту­пний прі­о­ри­тет — Бор­жо­мі, ма­льов­ни­че гру­зин­ське ку­рор­тне мі­сто, ві­до­ме ар­те­зі­ан­ськи­ми дже­ре­ла­ми. Ту­те­шні мі­не­раль­ні во­ди ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся лю­дьми для від­нов­ле­н­ня здо­ров’я про­тя­гом ти­сяч ро­ків. У Бор­жо­мі та­кож — най­біль­ший те­ма­ти­чний еко­парк роз­ваг на Кав­ка­зі. А в най­кра­що­му па­ла­ці мі­ста мі­сти­ться го­тель « Crown Plaza Borjomi» — пе­ре­мо­жець у но­мі­на­ції «Best Deluxe Accommodation Award – 2016».

До­мі­нан­тою гру­зин­сько­го пей­за­жу є не­ймо­вір­ний Кав­каз. Го­ра Ка­збе­гі — тре­тя за ви­со­тою в Гру­зії. Це най­по­пу­ляр­ні­ший на­пря­мок спор­тив­но­го і при­го­дни­цько­го ту­ри­зму. Якщо за­ба­жа­є­те від­ві­да­ти Ка­збе­гі під час ли­жно­го се­зо­ну, ви­ру­шай­те до Гу­да­у­рі, най­ближ­чо­го гір­сько­ли­жно­го ку­рор­ту, ві­до­мо­го на весь світ. Аби від­чу­ти справ­жній дух гір, на­со­ло­ди­ти­ся при­го­лом­шли­ви­ми па- но­ра­ма­ми, ду­же ра­ди­мо зу­пи­ни­ти­ся в « Hotel Kazbegi» , лі­де­рі но­мі­на­ції «Best Mountain Accommodation Award – 2016».

На­ціо­наль­ним скар­бом є гру­зин­ське ви­но — все­сві­тньо ві­до­мий бренд, не­від’єм­на ча­сти­на гру­зин­ської куль­ту­ри. У 2013 ро­ці гру­зин­ський тра­ди­цій­ний спо­сіб ви­го­тов­ле­н­ня вина у гле­ках «qvevri» був до­да­ний до Спи­ску все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО. Ар­хе­о­ло­гія до­во­дить існу­ва­н­ня цьо­го ме­то­ду ще 8000 то­му. Не див­но, що Гру­зію на­зи­ва­ють «ко­ли­скою вина». У Ка­хе­тії, в цен­трі ви­но­ро­бно­го ре­гіо­ну, є уні­каль­ний льох « Winery Khareba» , пе­ре­мо­жець у «Best Tourism Winery Award – 2016». У са­мо­му сер­ці Ка­хе­тії зна­йде­те не­ве­ли­кий рай — ма­льов­ни­чу до­ли­ну Ло­по­та. Тут ко­жний се­зон є уні­каль­ним. « Lopota Lake Resort and Spa» — пе­ре­мо­жець у «Best Wellness & Spa Resort – 2016», еле­ган­тний су­ча­сний го­тель з уні­каль­ною атмо­сфе­рою се­ред фн­та­сти­чної при­ро­ди.

Крім усьо­го, про­тя­гом ці­ло­го ро­ку в Гру­зії про­во­ди­ться мас­шта­бна се­рія куль­тур­них за­хо­дів, біль­шість із яких ке­ру­ю­ться одним про­е­ктом — « Check in Georgia» , пе­ре­мож­цем у «Best Tourism Innovation Award – 2016». Одним із та­ких за­хо­дів є що­рі­чний фестиваль еле­ктрон­ної му­зи­ки Гру­зії « GEM Fest» , лі­дер у «Best Festival or Event Award – 2016». Цей між­на­ро­дний ба­га­т­опла­тформ­ний фестиваль при­свя­че­но всьому най­яскра­ві­шо­му в су­ча­сній мо­ло­ді­жній куль­ту­рі й тан­цю­валь­ній му­зи­ці.

Якщо у вас усе ще за­ли­ши­ли­ся хоч якісь сум­ні­ви що­до май­бу­тньої по­їзд­ки, по­ди­ві­ться чу­до­ві фо­то­гра­фії пей­за­жів від « Shermazana» — пе­ре­мож­ця у «Best Travel Photographer of the Year – 2016». І ла­ска­во про­си­мо до Гру­зії!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.