ВАР­ТО ЗНА­ТИ

International Tourism Magazine - - ВОЯЖ-КОЛЕКЦІЯ -

По­го­да. По­при те що, кра­ї­на роз­та­шо­ва­на не так далеко від нас, на по­ча­тку лі­та по­го­да тут прохо­ло­дна і ду­же мін­ли­ва. Ра­ди­мо ма­ти те­плі ре­чі для хо­ло­дних ве­чо­рів і ві­тря­них днин, па­ра­соль­ку та сон­це­за­хи­сні оку­ля­ри. Як ді­ста­ти­ся з ае­ро­пор­ту. Най­швид­ший спо­сіб, він же — й най­до­рож­чий: та­ксі (50 єв­ро). Але ми ре­ко­мен­ду­є­мо за­лі­зни­цю (10 єв­ро). По­тя­ги ду­же швид­кі та зру­чні, ще й вок­за­ли зна­хо­дя­ться завжди бі­ля цен­тру мі­ста. Ту­ри­сти­чні офі­си. Їх має ко­жне най­мен­ше мі­сте­чко ре­гіо­ну. Як пра­ви­ло, роз­та­шо­ва­ні во­ни у се­ре­дмі­сті. Там завжди під­ка­жуть, що від­ві­да­ти, де отри­ма­ти спе­ці­аль­ні ці­ни. Крім того, в ту­ро­фі­сі мо­жна взя­ти ма­пу, бро­шу­ри ан­глій­ською та при­дба­ти ори­гі­наль­ні су­ве­ні­ри.

Без шо­пін­гу ні­як. Пам’ятай­те, що в не­ді­лю біль­шість ма­га­зи­нів у Ні­меч­чи­ні за­чи­не­но. Про по­да­рун­ки рі­дним і близь­ким по­дбай­те за­зда­ле­гідь. Про­те на за­лі­зни­чних вок­за­лах біль­шість ма­га­зи­нів пра­цю­ють і у ви­хі­дні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.