АВТОТУРИСТАМ

International Tourism Magazine - - ВОЯЖ-КОЛЕКЦІЯ -

Мар­шрут: Ужго­род – Пря­шів (Сло вач­чи­на) – Спи­ське По­гра­д­дя (Сло вач­чи­на) – Ку­йов (Че­хія) – Остра­ва (Че­хія) – Кра­ків (Поль­ща) – Пе­ре­мишль (Поль­ща) – Львів – Луцьк – Кле­вань. Від­стань: 1500 км.

Ви­тра­ти паль­но­го: близь­ко 150 л. За­пра­ви­тись лі­пше в Ужго­ро­ді, пе ред кор­до­ном, бо бен­зин у ЄС до рож­чий. За кор­до­ном де­шев­ше за прав­ля­ти­ся на дру­го­ря­дних чи міс це­вих до­ро­гах.

Для про­їзду ав­то­ба­ном у Сло­вач­чи ні та у Че­хії тре­ба на будь якій ав­то за­прав­ці, пред’явив­ши те­хпа­спорт, при­дба­ти еле­ктрон­ну ві­ньє­тку — до звіл на про­їзд (близь­ко 10 єв­ро). У Поль­ші ав­то­бан без­ко­штов­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.