Му­зи­чний гей­зер

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ - Юлія МА­ЛА

Во­се­ни так су­му­їш за те­пли­ми дня­ми. Та ї спо­сіб до­да­ти сон­ця і на­строю. Му­зи­ка! Це чи не най­кра­щий час, аби гай­ну­ти на якийсь му­зи­чний фест, роз­ві­я­ти де­пре­сію, а мо­же, й зі­грі­тись у тро­пі­ках. му­зи­чний фе­сти­валь рі­зно­жан­ро­вої му­зи­ки Де: Рейк’явік (Іслан­дія) Ко­ли: 1–5 ли­сто­па­да Ін­фо: icelandairwaves.is Що:

Один із най­біль­ших у сві­ті му­зи­чних фе­стів «Ice land Airwaves» зби­рає пред­став­ни­ків і по­ці­но­ву­ва чів аль­тер­на­тив­ної му­зи­ки з Єв­ро­пи та Аме­ри­ки.

Подія від­бу­ва­є­ться у Рейк’яві­ку що­ро­ку, по­чи на­ю­чи з 1999 го. Від­то­ді во­на здо­бу­ла між­на­род ний ав­то­ри­тет. Жур­нал «Rolling Stone» від­гу­кнув­ся про неї як про най­стиль­ні­ший му­зи­чний ві­кенд се­ред жан­ро­вих фе­сти­ва­лів Єв­ро­пи.

«Iceland Airwaves» не має го­лов­ної сце­ни: ви­сту­пи від­бу­ва­ю­ться у рі­зних клу­бах, за­лах, на від­кри­тих пло­щад­ках і на віть у му­зе­ях мі­ста. Одна з най­креа тив­ні­ших сцен роз­та­шо­ва­на у спа ком­пле­ксі, де тан­цмай­дан­чи­ком ви сту­пає ба­сейн із тер­маль­ною во­дою.

Про­гра­ма фе­сти­ва­лю орі­єн­то­ва на на по­шук но­во­го зву­ча­н­ня у су­час ній му­зи­ці. При­єд­на­ти­ся до цих не­ор ди­нар­них по­шу­ків мо­жна за 135 єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.