Вер­ши­ни блю­зу

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: мі­жна­ро­дний фе­сти­валь блю­зу Де: Лю­церн (Швей­ца­рія) Ко­ли: 11–19 ли­сто­па­да Ін­фо: bluesfestival.ch

Що­ро­ку в ли­сто­па­ді Лю­церн стає мі­стом му­зи­ки. На ву­ли­цях і пло­щах зві­ду­сіль лу­на ють блю­зо­ві ри­тми «Lucerne Blues Festival», бо ви­сту­пи від­бу­ва­ю­ться в го­те­лях, ба­рах і ре­сто ра­нах. А го­лов­не дій­ство роз­гор­та­є­ться на сце­ні «Grand Casino», яке стає цен­тром фе­сту.

Вар­тість кви­тка на пе­ре­ва­жну біль­шість кон­цер­тів не пе­ре­ви­щує 150 швей цар­ських фран­ків, а ось в ін­ших за­кла­дах на­со­ло­ди­ти­ся блю­зом мо­жна аб­со лю­тно без­ко­штов­но. Ба на­віть за ке­ли­хом хо­ро­шо­го ви­на, спо­гля­да­ю­чи ма­льов ни­чий Лю­церн.

«Lucerne Blues Festival» ви­зна­но одним із най­біль­ших у сві­ті блюз фе­стом. Ти­ся­чі при­хиль­ни­ків цьо­го му­зи­чно­го на­пря­му при­їздять сю­ди. Тут ви­ко­ну­ють усі рі­зно­ви­ди сти­лю — від кла­си­чних до мо­дно го ни­ні Се­ред ви­ко­нав­ців — не ли­ше єв­ро­пей­ські зір­ки блю­зу, а й ар­ти­сти з рі­зних ку­то­чків сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.