Ди­ско в оке­а­ні

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: му­зи­чний фе­сти­валь Де: Син­га­пур Ко­ли: 17–20 ли­сто­па­да Ін­фо: www.itstheship.com

Уні­каль­ний му­зи­чний фе­сти­валь «It’s the ship!» ви­рі­зня­є­ться мас­шта­ба­ми та ло­ка­ці­єю. Ве­ли­че­зний кру­ї­зний лай­нер «Mariner of the Seas» на чо­ти­ри дні пе­ре тво­рю­є­ться на най­біль­шу ди­ско­те­ку в Азії. Дій­ство від­бу­ва­є­ться по­се­ред оке­а­ну. Тан цю­валь­ний ма­ра­фон роз­по­чи­на­є­ться в мор­ській га­ва­ні Син­га­пу­ру і за­вер­шу­єть ся на зо­ло­то­му пля­жі тро­пі­чно­го остро­ва Ланг­ка­ві.

Що­ро­ку участь у ди­ско кру­ї­зі бе руть близь­ко 3500 осіб. Ор­га­ні­за­то ри за­про­шу­ють про­від­них ді­дже­їв сві­ту. Се­ред хе­длай­не­рів «It’s the ship!» бу­ли та­кі зір­ки еле­ктрон­ної му­зи­ки, як DJ Isaac, Dj Kaskade, «Showtek», Dj Carnage, та ба­га­то ін­ших мон­стрів клу­бних ри­тмів.

Вар­тість му­зи­чно­го кру­ї­зу по­чи на­є­ться від 412 до­ла­рів. За цю ці ну отри­ма­є­те му­зи­чний «від­рив» з усі­ма пе­ре­ва­га­ми кру­ї­зно­го від­по чин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.