Зву­ки з під сом­бре­ро

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: фе­сти­валь му­зи­ки мар’ячі Де: Сан"Ан­то­ніо (США) Ко­ли: 26 ли­сто­па­да – 2 гру­дня Ін­фо: mariachimusic.com

Що­ро­ку за­паль­ні ме­кси­кан­ські му­зи­ки мар’ячі зма­га­ю­ться за пра­во на­зи­ва­ти­ся най кра­щи­ми на фе­сти­ва­лі «Mariachi Vargas Ex travaganza» у Сан Ан­то­ніо.

Мар’ячі — один із най­ві­до­мі­ших жан­рів ме­кси­кан­ської му­зи­ки. Йо­го вва­жа­ють не ли ше на­дба­н­ням кра­ї­ни, а й сві­то­вим куль­тур ним спад­ком. Аме­ри­кан­ський фест мар’ячі був за­сно­ва­ний у 1995 ро­ці.

Ці­лий ти­ждень рі­зно­ма­ні­тні пер­фор­ман си вір­ту­о­зів у сом­бре­ро зве­се­ля­ють і роз чу­лю­ють сер­ця гля­да­чів. Участь у зма­ган­ні бе­руть ви­ко­нав­ці з усіх кін­ців Аме­ри­ки. Фес ти­валь по­ді­ля­є­ться на ча­сти­ни: во­каль­ні зма га­н­ня, гру­по­ві ви­сту­пи та зма­га­н­ня се­ред ав­то­рів текс­тів. У від­по­від­них но­мі­на­ці­ях ви зна­ча­ють най­кра­щих. Крім усьо­го, мо­жна від­ві­да­ти во­каль­ні та ін­стру­мен­таль­ні май стер кла­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.