Тай­ський опен ейр

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: му­зи­чний фе­сти­валь про­сто не­ба Де: Пхе­тча­бу­рі (Та­ї­ланд) Ко­ли: 9–10 гру­дня Ін­фо: www.bigmountainmusicfestival.com

«Big Mountain Music Festival» (BMMF) був ви­зна­ний най­кра­щим се­ред фес ти­ва­лів про­сто не­ба у Пів­ден­но Схі­дній Азії. Упер­ше за­хід від­був­ся 2000 ро­ку. Орі­єн­то­ва­ний на азій­ську пу­блі­ку, він має чи­ма­лу ау­ди­то­рію й се­ред єв­ро­пей ців. За­галь­на кіль­кість від­ві­ду­ва­чів пе­ре­ви­щує 70 ти­сяч.

9 сцен да­ють змо­гу на­со­ло­ди­ти­ся не­ося­жним ді­а­па­зо­ном му­зи­ки від зна йо­мих сти­лів поп, рок та еле­ктро­ні­ки, до ек­зо­ти­чних азій­ських, та­ких як «лук тхунг» (тай­ський рі­зно­вид кан­трі) та фоль­клор­ний «мо­лам».

По­дії ло­ка­лі­зу­ю­ться на те­ри­то­рії гольф го­те­лю «Kaeng Krachan Country Club», не­по­да­лік від по­пу­ляр­но­го ку­рор­ту Хуа Хін, що за 2 го­ди­ни ав­то­бу­сом від Банг ко­ку. Окрім ве­ли­че­зних сцен зі спе­це­фе­кта­ми, є фе­сти­валь­ний та­бір і май­дан чи­ки для голь­фу, ба­скет­бо­лу, те­ні­су, во­лей­бо­лу та фут­бо­лу. Вда­ле по­єд­на­н­ня му­зи­ки, тан­ців і спор­ту!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.