Аж лід та­не!

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

му­зи­чний фе­сти­валь на гір­сько­ли­жно­му ку­рор­ті Де: За­аль­бах"Гін­тер­глемм (Ав­стрія) Ко­ли: 14–17 гру­дня Ін­фо: www.raveonsnow.com Що:

«Rave on Snow» — це фе­сти­валь елект рон­ної му­зи­ки на слав­но­зві­сно­му ав­стрій сько­му ку­рор­ті За­аль­бах – Гін­тер­глемм. Ці два мі­сте­чка по­єд­на­ні шат­тла­ми та ка­нат ною до­ро­гою, а ще ма­ють спіль­ні під­йом ни­ки й ра­зом утво­рю­ють пов­но­цін ний від­по­чин­ко­вий ком­плекс у го рах. Без­ліч ли­жних трас, орен­да спо­ря­дже­н­ня, най­кра­щі ін­стру­кто ри та бі­ло­сні­жний сніг при­ва­блю ють ти­ся­чі го­стей.

Що­ро­ку тут від­бу­ва­є­ться за паль­ний фе­сти­валь «Rave on Snow». Про­від­ні єв­ро­пей­ські ді­джеї ре тель­но від­би­ра­ю­ться ор­га­ні­за­то ра­ми свя­та. Ви­сту­пи роз­по­ді­ля ються між трьо­ма ло­ка­ці­я­ми: від кри­та сце­на на пі­ку го­ри, за­кри­та сце­на на ку­рор­ті та го­лов­на сце на про­сто не­ба, на мо­ро­зя­но­му по­ві­трі Альп.

Але від му­зи­ки стає так жар­ко, що аж лід та­не!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.