Кар­та­та Джа­кар­та

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: фе­сти­валь тан­цю­валь­ної му­зи­ки Де: Джа­кар­та (Ін­до­не­зія) Ко­ли: 15–16 гру­дня Ін­фо: www.djakartawarehouse.com

Ін­до­не­зій­ський фе­сти­валь тан­цю­валь­ної му­зи­ки «Djakarta Warehouse Project» уже 7 ро­ків є ви­зна­чною по­ді­єю в сві­ті «club dance music». Подію при­рів­ню­ють до її все­сві­тньо ві­до­мих по­бра­ти­мів, та­ких як «Tomorrow land» у Бель­гії та «Burning Man» в Аме­ри­ці.

Не­скін­чен­ні кон­цер­ти від­бу­ва­ю­ться в най біль­шо­му ви­став­ко­во­му цен­трі Джа­кар­ти «JIExpo Kemayoran». Окрім го­лов­ної сце­ни, та­кож бу­дуть роз­та­шо­ва­ні до­да­тко­ві два стей­джі. Ор­га­ні­за­то­ри зав­жди дба­ють про най­кра­щі спе­це­фе­кти й де­ко­ра­ції від про від­них аме­ри­кан­ських лей­блів, тож спо­ді ва­н­ня у гля­да­чів ве­ли­кі. За­га­лом фе­сти­валь від­ві­ду­ють по­над 70 ти­сяч лю­дей.

Цьо­го­річ тут очі­ку­ють та­ких зі­рок клу­бної му­зи­ки, як DVBBS, «Flume», «Galantis», «R3 hab», Tiesto, «Major Lazer», DJ Snake. Тож ко му до впо­до­би та­кий му­зи­чний стайл — вел кам до Джа­кар­ти!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.