Це пе­ре­мо­га!

International Tourism Magazine - - ТУР -

ше. А по-дру­ге, ми вже не у стру­кту­рі де­пар­та­мен­ту еко­но­мі­ки та ін­ве­сти­цій КМДА, а є окре­мим під­роз­ді­лом. У Єв­ро­пі за­зви­чай ні з чим не об’єд­ну­ють та­ку сфе­ру, як ту­ризм, на яко­му схо­ди­ться по­над 50 га­лу­зей еко­но­мі­ки та куль­ту­ри.

Я справ­ді вва­жаю цю змі­ну пе­ре­мо­гою на­шої ко­ман­ди. Те­пер є мо­жли­вість са­мо­стій­но при­йма­ти рішення, про­во­ди­ти ду­же ба­га­то за­хо­дів. З ін­шо­го бо­ку, це на­кла­дає від­по­від­аль­ність за та­кі рішення.

— Із фі­нан­су­ва­н­ням роз­ви­тку ту­ри­зму бу­де кра­ще?

— То­чно не гір­ше. Бю­дже­ти для ці­єї стру­кту­ри не змен­ши­лись. А ось про­ве-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.