Мрії про сво­бо­ду

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ - На­тал­ка ФІЦИЧ «VisitBritain»

Зам­ки із при­ви­да­ми, не­ймо­вір­ні пей­за­жі, чо­ло­ві­ки у кіл­тах, мін­ли­ва по­го­да, ве­ре­ско­ві лу­ги, бо­роть­ба за не­за­ле­жність — Шотландія ви­кли­каї ба­га­то асо­ці­а­цій, які так і хо­че­ться пе­ре­ві­ри­ти на­жи­во.

Кра­ї­на з ди­тин­ства зна­йо­ма з по­ем та ро­ма­нів, мрія про неї ви­зрі­ває ро ка­ми і одно­го дня ви­ли­ва­є­ться в рі ше­н­ня по­ба­чи­ти й від­чу­ти. Тож ми ви ру­ша­є­мо у подорож і ще не зна­є­мо, що ця ста­ра ле­ді під­го­ту­ва­ла не­спо ді­ван­ки, до яких ми не го­то­ві.

ЕДИНБУРГ. Сто­ли­ця при­ви­дів

Для по­до­ро­жі ми обра­ли по­ча­ток трав­ня: має бу­ти те­пло, але не спе­кот но. Про всяк ви­па­док узя­ли те­плі ре­чі й скла­ли де­таль­ний план по­до­ро­жі. Та як тіль­ки при­зем­ли­ли­ся в ае­ро­пор­ту Един­бур­га, все по­ле­ті­ло шке­ре­берть. Кри­жа­ний ві­тер про­ни­зу­вав до кіс ток, від ньо­го не ря­ту­ва­ли всі те­плі ре чі, вдя­гне­ні одно­ча­сно. Тож за­мість огля­ду сто­ли­ці до­ве­ло­ся пе­ред­усім іти по її ма­га­зи­нах.

Виявилося, що від ві­тру най­лі­пше за­хи­ща­ють кар­та­ті ша­лі з вов­ни. Ор на­мент «тар­тан» — сим­вол Шо­тлан дії. Ко­жен клан має свої, вла­сти­ві ли ше йо­му по­єд­на­н­ня ко­льо­рів. За­га­лом існує по­над 3000 за­ре­є­стро­ва­них істо ри­чних тар­та­нів і ще стіль­ки ж но­вих. Тра­ди­цій­но з тар­та­но­вих тка­нин ши

Сто­ли­ця Шо­тлан­дії з ви­со­ти па­гор­ба Кал­тон хілл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.