ХТО ТА­КІ АЛ­БАН­ЦІ?

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Це на­щад­ки ан­ти­чно­го на­ро­ду іл­лі­рій­ців. Ал­бан­ська мо­ва — одна з ін­до­єв­ро­пей­ських, але ізо­льо­ва­на і не має бра­тніх мов.

Най­ві­до­мі­ші ни­ні ал­бан­ці: гол­лі­вуд­ські акто­ри Джон і Джеймс Бе­лу­ші, ко­ли­шній ди­ре­ктор ЦРУ Джордж Те­нет, ві­до­ма пра­ве­дни­ця ма­ти Те­ре­за… Про­від­на ре­лі­гія кра­ї­ни — бе­кта­шизм, по­бла­жли­ва вер­сія ісла­му, що не ви­су­ває осо­бли­вих ви­мог до одя­гу та по­ве­дін­ки й до­зво­ляє вжи­ва­ти ал­ко­голь. 15- на­се­ле­н­ня — хри­сти­я­ни. Кра­ї­на є взір­цем етні­чної та ре­лі­гій­ної то­ле­ран­тно­сті.

У ста­рі ча­си ал­бан­ці ма­ли сла­ву гор­дих го­рян, во­ї­нів і до­три­му­ва­ли­ся за­ко­ну кров­ної пом­сти.

1992 ро­ку Албанія роз­про­ща­ла­ся з то­та­лі­тар­ним ре­жи­мом, ко­му­ні­сти­чних лі­де­рів при­тя­гли до від­по­від­аль­но­сті, й кра­ї­на стрім­ко по­ча­ла роз­ви­ва­ти рин­ко­ву еко­но­мі­ку. Із 2009 ро­ку — член НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.