ПО­РА­ДИ «ФЕ­Є­РІЇ»

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

На­ціо­наль­на ва­лю­та — лек. 1 грив ня до­рів­нює близь­ко 4,5 ле­ка. Фак ти­чно в будь яко­му мі­сці мо­жна роз ра­хо­ву­ва­тись у єв­ро, для чо­го вар­то за­па­сти­ся дрі­бни­ми ку­пю­ра­ми. Ін­тер­нет. У всіх го­те­лях є без­ко­штов ний Wi Fi. Але мо­жна ку­пи­ти кар­тку мі­сце­во­го «Vodafone», і то­ді ма­ти­ме те які­сний 3G (а ін­ко­ли і 4G) у будь якій то­чці кра­ї­ни.

Ал­бан­ці ду­же го­стин­ні. Якщо вас час ту­ють, за­про­шу­ють у го­сті, без­кош тов­но під­во­зять — смі­ли­во по­го­джуй те­ся, бу­де гар­не спіл­ку­ва­н­ня. Ко­ма­рі. При­хо­піть із до­му ре­пе­лент. Хар­чу­ва­н­ня. Смі­ли­во за­мов­ляй­те про­жи­ва­н­ня в го­те­лі тіль­ки зі сні­дан ка­ми: в Ал­ба­нії без­ліч гар­них і де­ше вих ре­сто­ра­нів. Мо­жна пе­ре­хо­пи­ти на­віть за 1 єв­ро (бу­рек + ка­ва, чоф те + на­пій). Про­ду­кти еко­ло­гі­чно чис ті (за­бо­ро­не­но ГМО та пе­сти­ци­ди). Ра­кія — без­ко­штов­но! У ба­га­тьох ре­сто­ра­нах на­шим ту­ри­стам її на­ли ва­ють за­дар­ма — ску­штуй­те. Ска­жіть тіль­ки, що ви з Укра­ї­ни від Іго’рі (ма ється на ува­зі Ігор За­ха­рен­ко, ди­рек тор «Фе­є­рії»).

Най­кра­щі го­стин­ці з Ал­ба­нії: олив ки, олив­ко­ва олія, брен­ді «Скан­дер бег», ви­на, лі­ке­ри, ра­кія, си­ри, мед, чаї, тра­ви, го­рі­хи, ви­ро­би зі срі­бла, на ціо­наль­ний одяг, ска­тер­ти­ни, ки­ли­ми…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.