ПРО АВ­ТО­РА

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Сер­гій ОНИШКО (Оде­са) — тре­вел фо­то­граф, ор­га­ні­за­тор фо­то­ту­рів. Член На­ціо­наль­ної спіл­ки фо­то­ху­дож ни­ків Укра­ї­ни, Оде­ської фо­то­асо­ціа ції, мі­сько­го фо­то­клу­бу «Фо­тон 2». Пе­ре­мо­жець і при­зер на­ціо­наль­них та мі­ських кон­кур­сів ху­до­жньої фото гра­фії, уча­сник між­на­ро­дних фото кон­кур­сів, ав­тор кіль­кох пер­со­наль них фо­то­ви­ста­вок.

Ор­га­ні­за­тор і спі­кер ле­кцій із фото спра­ви.

Спів­пра­цює з про­від­ни­ми ви­да­н­ня ми Укра­ї­ни та сві­ту, по­ста­чаль­ник най ві­до­мі­ших фо­то­сто­ків. За­хо­пле­н­ня: істо­рія та культура Іта лії й Ки­таю, аль­пі­нізм, дай­вінг. До­кла­дні­ше про фо­то­ту­ри:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.