ДЛЯ УСПІ­ШНО­ГО ВОЯЖУ

International Tourism Magazine - - ВІТРІВ -

Оформ­лю­ва­ти ві­зу че­рез кон­суль ство Ома­ну в Мо­скві, отри­му­ва­ти за про­ше­н­ня від оман­ської тур­фір­ми, пла­ти­ти че­рез неї за ві­зу (80–90$), бро­ню­ва­ти не­де­ше­ві оман­ські го­те­лі й уза­га­лі прой­ти сім кіл бю­ро­кра­тії. Ле­ті­ти че­рез Ду­бай або Стам­бул. Най­де­шев­ший ва­рі­ант на пе­рі­од по їзд­ки: Ки­їв — Стам­бул — Ду­бай — Ма­скат.

Ма­ти за­пас во­ди в по­їзд­ці по пу­сте лі й бу­ти го­то­вим по­ді­ли­ти­ся нею. Три­ма­ти пов­ний бак паль­но­го і за прав­ля­ти­ся за ко­жної на­го­ди. Тор­гу­ва­ти­ся на рин­ках. Ін­ко­ли ці­ну мо­жна зби­ти у 2–3 ра­зи. Не ба­жа­но тор­гу­ва­ти­ся за їжу.

За­па­сти­ся цу­кер­ка­ми. Ді­ти в се­лах бу­дуть ду­же вдя­чні, як і їхні ба­тьки. За­пи­ту­ва­ти до­зво­лу, перш ніж ко гось фо­то­гра­фу­ва­ти, бо мо­жли­ві не при­єм­но­сті аж до аре­шту.

Не спіл­ку­ва­ти­ся на під­ви­ще­них то нах, не но­си­ти від­вер­то­го одя­гу, ус мі­ха­ти­ся та ві­та­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.