Хви­ля і ка­мінь, або Dolce vita & Art de vivre

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ - Ан­дрій ВЛАСЕНКО, Сві­тла­на СТЕПАНОВА

«Со­лод­ке жи­т­тя» в Іта­лії та «ми­сте­цтво жи­ти» у Фран­ції ми спі­зна­ли зав­дя­ки мар­шру­ту «Хви­ля і ка­мінь». Він по­їднав дві пре­кра­сні кра­ї­ни, ми­сте­цтво з мо­рем і ще ба­га­то ці­ка­во­го та при­їм­но­го.

Ось він, омрі­я­ний день без­ві­зу! Ми на низь­ко­му стар­ті. На­ре­шті рев бо­їн­го­во­го дви­гу­на дає нам старт у єв­ро­ви­рій… То­чні­ше, це ро­бить тур­фір­ма «Ар­текс-94», яка вже чверть сто­лі­т­тя то­рує нам шля­хи в Єв­ро­пу — і з ві­за­ми, і без них…

МІЛАН і ген­план

Як пи­са­ли Ільф і Пе­тров, мі­сто Мілан біль­ше за Жме­рин­ку, та мен­ше від Хар­ко­ва. Від­так сто­ли­цю Лом­бар­дії не- скла­дно огля­ну­ти і за день. Та це ли­ше за умо­ви, що ви оми­не­те ка­фе­драль­ний со­бор Ду­о­мо — го­лов­ну ту­те­шню «ві­зи­тку». Іна­кше будь­те го­то­ві до кіль­ка­го­дин­них черг: спо­ча­тку на вхо­ді до ка­со­во­го за­лу, де ве­се­лий синь­йор-роз­по­ря­дник ба­дьо­ро за­пев­няє, що сьо­го­дні вже ні­хто і ні­ку­ди не всти­гне; по­тім до ав­то­ма­та, який ви­дає про­ну­ме­ро­ва­ні та­лон­чи­ки; по­тім до вла­сне ка­си­рів, де вам про­да­дуть кви­ток і жва­во за­чи­та­ють ва­ші пра­ва; і, на­ре­шті, — під пе­ку-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.