За­мок у хма­рах

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Так ча­сто япон­ці на­зи­ва­ють за­мок Та­ке­да (ХV сто­лі­т­тя). І річ не ли­ше в тім, що він ви­ви­щу­є­ться на 353 ме­три над рів­нем моря. У жов­тні та ли­сто­па­ді май­же що­дня, близь­ко 8 го­ди­ни ран­ку, з до­ли­ни пі­ді­йма­є­ться ду­же гу­стий ту­ман і під­би­ра­є­ться до са­мих му­рів ста­ро­дав­ньої спо­ру­ди, ні­би хо­че її по­гли­ну­ти. Кар­ти­на так за­во­ро­жує, що в цей час за­мок пе­ре жи­ває па­лом­ни­цтво ту­ри­стів. Осо­бли­во по­біль­ша­ло від­ві­ду­ва­чів пі­сля то­го, як Та­ке­да в ту­ман­но­му сер­пан­ку про­фі­гу­ру­ва­ла у по­пу­ляр­но­му япон сько­му філь­мі 2012 ро­ку «Для те­бе». Спо­гля­да­н­ня цьо­го ди­ва — щось на зра­зок тра­ди­цій­но­го для япон­ців ха­на­мі — ми­лу­ва­н­ня цві­том са­ку­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.