Ой, що це?

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Аце ске­ля у ви­гля­ді зна­ку за­пи­та­н­ня на ві­до­мо­му Бе­ре­зі Ко­ра бле­трощ в Ав­стра­лії. По­руч із по­рі­за­ним пів остро­ва­ми й обни­за­ним стрім­ча­ка­ми узбе­реж жям про­ля­гає Ве­ли­ка Оке­ан­ська до­ро­га — сла­ве­тний па­но­рам­ний шлях, по­пу­ляр­ний се ред ту­ри­стів і фо­то­гра фів. І на ньо­му ман­дрів ни­ка че­кає ще ба­га­то чу­дес, про які ми, мож ли­во, ще роз­ка­же­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.