O

International Tourism Magazine - - ЯК СВЯТО -

Основ­на ме­та цих двох між­на­ро­дних свят жі­но­чої вро­ди — по­пу­ля­ри­за­ція Оде­си, за­лу­че­н­ня до неї ту­ри­стів, змі­цне­н­ня дру­жніх і куль­тур­них зв’яз­ків між дер­жа­ва­ми.

Кон­курс «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea – 2017» за­сно­ва­ний 2001 ро­ку. Це про­дов­же­н­ня сві­то­вої се­рії кон­кур­сів «Міс Ту­ризм», твор­цем і між­на­ро­дним ко­ор­ди­на­то­ром яких був ле­ген­дар­ний Чар­лі Сі з Лос-Ан­дже­ле­са, США. Ор­га­ні­за­то­ром кон­кур­су в Укра­ї­ні є На­ціо­наль­ний ко­мі­тет «Міс Укра­ї­на-Пів­день». За ми­ну­лі ро­ки чор­но­мор­ську ко­ро­ну здо­бу­ва­ли уча­сни­ці з Пе­ру, Фі­ліп­пін, Ро­сії, Бі­ло­ру­сі, Ні­ге­рії, Фран­ції та Ки­таю.

Цьо­го ра­зу оби­два кон­кур­си кра­си від­бу­ли­ся в рам­ках мі­сько­го фе­сти­ва­лю «Хо­чу в Оде­су», в кон­церт-хо­лі «Са­ди Пе­ре­мо­ги». У фі­на­лі взя­ли участь пред­став­ни­ці Ал­ба­нії, Бі­ло­ру­сі, Гон­кон­гу, Гре­ції, Ізра­ї­лю, Ка­зах­ста­ну, Ки­таю, Мол­до­ви, Ні­ге­рії, Ру­му­нії, Есто­нії та Укра­ї­ни. Фі­на­лу пе­ре­ду­ва­ли при­йом у Оде­сько­го мі­сько­го го­ло­ви, прес-кон­фе­рен­ції кон­кур­сан­ток, до­бро­чин­ні акції. Кра­су­ні озна­йо­ми­ли­ся з ви­зна­чни­ми пам’ятка­ми Оде­си, від­ві­да­ли оде­ську Опе­ру та від­по­чи­ли на бе­ре­зі Чорного моря.

Уча­сни­ці ви­ко­ну­ва­ли свої кон­кур­сні зав­да­н­ня на рі­зних мі­ських ло­ка­ці­ях. 24 черв­ня на го­лов­ній сце­ні бі­ля По­тьом­кін­ських схо­дів пред­став­ни­ці рі­зних кра­їн про­де­мон­стру­ва­ли свої на­ціо­наль­ні ко­стю­ми та по­ка­за­ли вла­сні ін­ди­ві­ду­аль­ні та­лан­ти. Вла­сни­цею най­кра­що­го ко­стю­му ви­зна­ли кон­кур­сан­тку Nna-Udosen Chikaodili Enobong із Ні­ге­рії, а «Міс Та­лант» — На­та­лію Вар­чен­ко з До­не­цька. 25 черв­ня в ку­рор­тній зо­ні «Ар­ка­дія» від­був­ся кон­курс «Bikini Queen – 2017». Пе­ре­мо­гла в ньо­му Raiymbek Dana з Ка­зах­ста­ну. До 110-річ­чя пер­шо­го кон­кур­су кра­си в Оде­сі ме­шкан­ка мі­ста Хри­сти­на Гон­ча­ро­ва отри­ма­ла ти­тул «Пер­ша кра­су­ня Оде­си». Усі ці гар­ні дій­ства по­ба­чи­ли ти­ся­чі оде­си­тів і го­стей «пер­ли­ни бі­ля моря».

Ком­пе­тен­тне жу­рі, до скла­ду яко­го уві­йшли пред­став­ни­ки куль­ту­ри, ми­сте­цтва, шоу-бі­зне­су Укра­ї­ни, пред­став­ни­ки про­від­них мас-ме­діа, ви­зна­чи­ло пе­ре­мо­жниць кон­кур­су. От­же…

«Ві­це-Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea – 2017» — Koleci Ramela, Албанія.

«Ві­це-Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea – 2017» — Li Mushuang, Ки­тай.

«Miss All Nations Tourism Int. – 2017» — Nna-Udosen Chikaodili Enobong, Ні­ге­рія.

«Miss Tourism Worldwide – 2017» — Хри­сти­на Гон­ча­ро­ва, Оде­са, Укра­ї­на.

«Ві­це-Miss Tourism Ukraine – 2017» — Оль­га Ли­тви­нен­ко, Ки­їв, Укра­ї­на.

«Miss Tourism Ukraine – 2017» та «Miss Talant Tourism Int. 2017» — На­та­лія Вар­чен­ко, До­нецьк, Укра­ї­на.

Ну, а го­лов­ний ти­тул — «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea 2017» — здо­бу­ла Ка­те­ри­на Пе­чон­кі­на, пред­став­ни­ця Есто­нії. Гля­да­чі ста­ли свід­ка­ми ко­ро­на­ції пе­ре­мо­жни­ці при­кра­сою з бла­го­ро­дних ме­та­лів і ко­штов­но­го ка­мі­н­ня ва­гою

2,7 кі­ло­гра­ма.

Про­те го­лов­ним здо­бу­тком «між­на­ро­дно-ту­ри­сти­чних міс» ста­ло під­ви­ще­н­ня ту­ри­сти­чно­го ін­те­ре­су в сві­ті до Укра­ї­ни та, зокре­ма, до кра­су­ні Оде­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.