ГО­ЛОВ­НІ ПО­ДІЇ ОСЕ­НІ

International Tourism Magazine - - ЧУДЕС -

«Стра­він­ський та Укра­ї­на » (1–15 жов­тня). Фе­сти­валь про­па­гує кла­си­чну му­зи­ку, твор­чість Іго­ря Стра­він­сько­го та ви­вче­н­ня йо­го зв’яз­ків із Укра­ї­ною.

«Meridian Lutsk» (6–8 жов­тня). Мі­жна­ро­дний по­е­ти­чний фе­сти­валь від­бу­де­ться впер­ше в Лу­цьку і збе­ре де­ся­тки ми­тців Укра­ї­ни та ін­ших дер­жав. «Lutsk Fashion Weekend» (25 ли­сто­па­да). На­го­да озна­йо­ми­тись із су­ча­сни­ми трен­да­ми, ді­зна­тись, як на­ро­джу­ю­ться но­ві ко­ле­кції, по­спіл­ку­ва­тись із ві­до­ми­ми ди­зай­не­ра­ми, від­кри­ти для се­бе но­вий погляд на мо­дні ре­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.