Істин­ний

International Tourism Magazine - - ГОСТИННОСТІ -

Ари­сто­кра­ти­чний спо­кій се­ред сим­фо­нії мі­ських по­дій — це мюн­хен­ський «The Charles Hotel», гор­дість ві­до­мої ро­ди­ни го­те­льї­рів Фор­те та ме­ре­жі «Rocco Forte Hotels».

— се­ред най­по­пу­ляр­ні­ших тур на­прям­ків Ні­меч­чи­ни. Сто­ли­ця Ба­ва­рії по єд­нує го­ти­чну ар­хі­те­кту­ру, тра­ди­цій­ні «пив ні са­ди», мо­дні ре­сто­ра­ції, без­пе­рерв­ну низ ку ці­ка­вих по­дій… І та­кі ше­дев­ри ми­сте­цтва го­стин­но­сті, як п’яти­зір­ко­вий «The Charles Hotel», на­зва­ний на честь за­снов­ни­ка «Roc co Forte Hotels», лор­да Чарль­за Фор­те.

Фе­ше­не­бель­ний за­клад є зру­чною від прав­ною то­чкою для екс­кур­сій у сер­ці міс та. Тим па­че, що ме­жує зі слав­но­зві­сним «му­зей­ним квар­та­лом», ма­льов­ни­чим бо­та ні­чним са­дом і ми­сте­цьким ви­став­ко­вим цен­тром «Кунс­тпа­віль­йон».

Сам «The Charles» теж при­кра­ше­ний ми­сте­цьки­ми тво­ра­ми. Зокре­ма, ко­ле­кці­єю кар­тин ві­до­мо­го мюн­хен­сько­го ху­до­жни­ка порт­ре­ти­ста ХІХ сто­лі­т­тя Фран­ца фон Лен ба­ха. Зов­ні­шній ви­гляд бу­дів­лі у сти­лі ар де­ко і ча­сти­ну ме­блів у но­ме­рах спро­е­кту вав ар­хі­те­ктор Кри­сті­ан Сет­тлер. Вну­тріш нє оздо­бле­н­ня пе­ре­гу­ку­є­ться із зов­ніш нім — на­при­клад, ди­ва­ни по­вто­рю­ють си лу­ет фа­са­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.