Мюн­хен

International Tourism Magazine - - ГОСТИННОСТІ -

Пре­зи­дент­ський «люкс» го­те­лю має все, що тіль­ки ду­ша за­ба­жає, — від ро­я­ля до ла­зні. Якщо ко­мусь ма­ло йо­го 200 ква­дра­тних ме­трів, мо­жна за­мо­ви­ти весь по­верх як пен­тха­ус. Стан­дар­тні но­ме­ри — най­біль­ші в Мюн­хе­ні. А з ку­то­вих те­рас у «Deluxe Suite» від­кри­ва­є­ться кра­є­вид Альп.

Га­стро­но­мі­чні на­со­ло­ди че­ка­ють у «Sophia’s Restaurant and Bar», ко­ктейль-ба­рі та у «The Library», де мо­жна по­си­ді­ти за по­лу­ден­ним ча­єм. Як і всі го­те­лі «Rocco Forte», цей має най­су­ча­сні­ші спорт­зал і спа-ком­плекс із ве­ли­ким пла­валь­ним ба­сей­ном. У чу­до­во­му 800-ме­тро­во­му «The Charles Spa» се­ред ін­шо­го про­по­ну­ють ро­ман­ти­чну аро­ма­те­ра­пію для двох, де­токс-про­це­ду­ри з во­до­ро­стя­ми і ще ба­га­то ці­ка­вих і ко­ри­сних про­грам.

Най­мо­лод­ших го­стей, як і до­ро­слих, теж при­йма­ють на най­ви­що­му рів­ні. Для них є спе­ці­аль­на про­гра­ма «Five Star Kid»: ку­па яскра­вих, ці­ка­вих і ко­ри­сних дрі­бниць.

«The Charles» за­про­шує у вир ці­ка­вих і свя­тко­вих по­дій. Та­ких, як су­то мюн­хен­ська подія «Kocherlball», спец­про­гра­ми до якої го­тель під­го­ту­вав на 22–24 ли­пня. До ба­лу мо­же­те роз­у­чи­ти в го­те­лі тан­ці, взя­ти на­про­кат істо­ри­чний ко­стюм і ви­ру­ши­ти лі­му­зи­ном до Ан­глій­сько­го са­ду на не­за­бу­тнє свя­то ба­вар­ських страв і тан­ців.

«The Charles Hotel» — най­кра­ще вті­ле­н­ня Мюн­хе­на!

www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-charles-hotel За до­по­мо­гу в під­го­тов­ці ма­те­рі­а­лу дя­ку­є­мо «The Charles Hotel» (Мюн­хен).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.