Но­вий рік пред­ків

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: Сол­лаль Де: Се­ул (Пів­ден­на Ко­рея) Ко­ли: 16 лю­то­го 2018 ро­ку Ін­фо: russian.visitkorea.or.kr

Го­лов­не свято в Ко­реї — це Сол­лаль, або Ко­рей­ський Но­вий рік. Від­зна­ча­ють йо­го за мі­ся­чним ка­лен­да­рем, за яким він во­дно­час є й пер­шим днем ве­сни. За­зви­чай да­та при­па­дає на кі­нець сі­чня — по­ча­ток лю­то­го. Свя­тку­ва­н­ня три­ва­ють аж 15 днів.

У цей час ко­рей­ці по­вер­та­ю­ться до сво­їх ко­ре­нів. Во­ни одя­га­ють на­ціо­наль­ні ко­стю­ми, від­ві­ду­ють стар­ших ро­ди­чів і про­во­дять пев­ну це­ре­мо­нію по­ва­ги — три ра­зи б’ють по­кло­ни ста­рій­ши­нам ро­ду. Ті ж, у свою чер­гу, да­ру­ють їм гро­ші та сма­ко­ли­ки. Цей зви­чай на­зи­ва­ють «се­бе». Не за­бу­ва­ють і про спо­чи­лих пред­ків, для яких на­кри­ва­ють по­ми­наль­ний сто­лик.

Се­ред но­во­рі­чних ча­сту­вань — осо­бли­ві ри­со­ві ті­сте­чка «тток» та го­стрий суп «тток­кук» із га­лу­шка­ми.

Ко­рей­ці вла­што­ву­ють не тіль­ки сі­мей­ні по­си­день­ки, а й свя­тко­ві гу­ля­н­ня та про­це­сії. Для ту­ри­стів це справ­жній рай ек­зо­ти­чних убрань, при­крас і зви­ча­їв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.