КУРС НА АРУ­БУ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Ві­за на Ару­бу на мо­мент під­го­тов­ки пу­блі­ка­ції оформ­лю­ва­лась у кон­суль­ствах Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­ди на пра­вах гол­ланд­ської, з па­ке­том до­ку­мен­тів, по­ді­бним до шен­ген­сько­го. Але пі­сля єв­ро­пей­сько­го без­ві­зу най­ближ­чим ча­сом очі­ку­є­ться від­мі­на цих про­це­дур для укра­їн­ців.

Ді­ста­ва­ти­ся остро­ва ло­гі­чно лі­та­ком че­рез Ам­стер­дам чи ае­ро­пор­ти США. Ва­лю­ту в кра­ї­ні мо­жна не обмі­ню­ва­ти, аме­ри­кан­ський до­лар при­йма­ють тут май­же скрізь. А про­те, курс аруб­сько­го фло­ри­на та­кий: 1 USD = 1,79 AWG. Та­кож при­йма­ю­ться бан­ків­ські кар­тки й ту­ри­сти­чні че­ки.

Орен­да ав­то для вну­трі­шніх по­до­ро­жей ду­же ре­ко­мен­ду­є­ться. Для цьо­го зна­до­бля­ться між­на­ро­дні во­дій­ські пра­ва та стаж во­ді­н­ня від 2 ро­ків. Де­я­кі ком­па­нії вста­нов­лю­ють і ві­ко­ві ме­жі — від 21–25 ро­ків до 65–70. За­ли­ша­ю­чи Ару­бу, по­трі­бно спла­ти­ти ае­ро­пор­то­вий збір роз­мі­ром 20 до­ла­рів США.

Де­таль­ні­ше:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.