УСЕ БУ­ДЕ ДО­БРЕ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Ді­ста­ва­ти­ся Ку­а­ла Лум­пу­ра опти­маль­но че­рез Банг­кок, єв­ро­пей­ські сто­ли­ці, а та­кож че­рез Ду­бай. Пря­мих рей­сів із Ки­є­ва не­має.

Ві­зи на ко­ро­ткий час пе­ре­бу­ва­н­ня в Ма­лай­зії (до 30 діб) укра­їн­цям не по­трі­бні.

Вво­зи­ти до­зво­ле­но на­віть ал­ко­голь (до 1 лі­тра), а от за­бо­ро­не­но се­ред ін­шо­го ра­діо­при­йма­чі (68–87 і 108– 174 МГц), мо­не­ти і бан­кно­ти Ізра­ї­лю, одяг із на­пи­са­ми з Ко­ра­ну.

Одяг мо­жна но­си­ти будь який, хо­ча кра­ї­на му­суль­ман­ська. Ли­ше в ме­че­тях тре­ба до­три­му­ва­ти­ся зви­чай­но­го для та­ких місць дрес ко­ду.

Не мо­жна бра­ти і пе­ре­да­ва­ти щось ко­мусь лі­вою ру­кою, вка­зу­ва­ти на ко­гось вка­зів­ним паль­цем.

Тре­ба ски­да­ти взу­т­тя пе­ред вхо­дом до жи­тло­вих при­мі­щень і хра­мів, тор­гу­ва­ти­ся на рин­ках і в при­ва­тних крам­ни­цях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.