ЯК ДІ­СТА­ТИ­СЯ

International Tourism Magazine - - СПОСІБ ЖИТТЯ -

Най­про­сті­ше та най­де­шев­ше — ав­то­бу­сом. Пря­мий рейс ви­ру­шає ко­жні 15 хви­лин від ста­рої ав­то­стан­ції «Ра­тна» в Ка­тман­ду. До­ро­гою він зу­пи­ня­є­ться в се­ли­щі Ба­не­па. Якщо пря­му­є­те з ін­ших міст і се­лищ до­ли­ни Ка­тман­ду, бе­ріть кви­ток до Ба­не­пи, а звід­ти з пе­ре­сад­кою до Панауті — ли­ше 7 км. Ав­то­бу­си зу­пи­ня­ю­ться в пів­ні­чно-за­хі­дній ча­сти­ні Панауті, то­ді як усе най­ці­ка­ві­ше роз­та­шо­ва­не у схі­дній.

До­ро­гою не за­бу­вай­те ози­ра­ти­ся по бо­ках, іна­кше ри­зи­ку­є­те не по­ба­чи­ти 30-ме­тро­ву ста­тую Ши­ви з три­зуб­цем — най­ви­щу в сві­ті.

Зру­чні­ший, але до­рож­чий ва­рі­ант — та­ксі. Пів­то­ри го­ди­ни за 25$ — і ви на мі­сці. Мо­жна вмо­ви­ти та­кси­ста по­че­ка­ти кіль­ка го­дин і за­бра­ти вас пі­сля про­гу­лян­ки, якщо то­го са­мо­го дня пла­ну­є­те по­вер­та­ти­ся до Ка­тман­ду. Не­ве­ли­ким гру­пам най­зру­чні­ше орен­ду­ва­ти джип із во­ді­єм. Осо­бли­во якщо пра­гне­те по­ди­ви­ти­ся кіль­ка місць: Панауті, Бха­кта­пур, Ду­лі­кель... Ці­на пи­та­н­ня — від 50$ за день.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.