Під пра­по­ром ЮНЕСКО

International Tourism Magazine - - РЯД -

24-й мі­жна­ро­дний ту­ри­сти­чний са­лон «Україна», він же — «Ukraine International Travel Market», зі­брав у МВЦ на Лі­во­му бе­ре­зі най­актив­ні­ших грав­ців рин­ку, дер­жав­них і гро­мад­ських ді­я­чів га­лу­зі та, вла­сне, ту­ри­стів.

Від­кри­т­тя тур­ви­став­ки за­ін­три­гу­ва­ло ба­га­тьох. На ньо­го за­ві­тав ке­рів­ник про­гра­ми Єв­ро­пи Все­сві­тньої ту­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції (UNWTO) Бе­ка Джа­ке­лі. На жаль, не зміг бу­ти при­су­тнім ге­не­раль­ний се­кре­тар Та­леб Рі­фаї, хо­ча, во­че­видь, зби­рав­ся. Пан Джа­ке­лі жва­во від­гу­кнув­ся про ту­ри­сти­чну при­ва­бли­вість і по­тен­ці­ал Укра­ї­ни та під­кре­слив ве­ли­ке зна­че­н­ня кра­ї­ни для за­галь­но­єв­ро­пей­ської кар­ти­ни ту­ри­зму.

Пер­ші ж осо­би на­шої дер­жа­ви й да­лі обме­жу­ю­ться пи­сьмо­ви­ми при­ві­та­н­ня­ми уча­сни­кам тур­ви­ста­вок, то­ді як їхні єв­ро­пей­ські ко­ле­ги, у то­му чи­слі фрау Мер­кель, зви­кли від­кри­ва­ти та­кі за­хо­ди осо­би­сто. З укра­їн­сько­го бо­ку чер­во­ну стрі­чку на UITM уже тра­ди­цій­но пе­ре­рі­за­ли най­більш за­ці­кав­ле­ні в роз­ви­тку ці­єї га­лу­зі по­са­дов­ці: Ан­на Ро­ма­но­ва — го­ло­ва під­ко­мі­те­ту з пи­тань роз­ви­тку ту­ри­зму, ку­рор­тів та ре­креа- цій­ної ді­яль­но­сті Вер­хов­ної Ра­ди, а та­кож Іван Лі­пту­га — екс-очіль­ник де­пар­та­мен­ту ту­ри­зму та ку­рор­тів у Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку в но­вій для се­бе ро­лі ра­дни­ка пер­шо­го ві­це-прем’єр-мі­ні­стра, Пре­зи­ден­та На­ціо­наль­ної ту­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції.

За по­ка­зни­ка­ми по­пу­ляр­но­сті ви­став­ка пе­ре­вер­ши­ла ми­ну­ло­рі­чну: 28 кра­їн, 154 кор­по­ра­тив­них уча­сни­ків, 10 468 про­фе­сій­них від­ві­ду­ва­чів. При цьо­му на вхо­дах по­мен­ша­ло «за­то­рів» — во­че­видь, уна­слі­док більш зла­го­дже­ної ро­бо­ти адмі­ні­стра­то­рів. Стен­ди цьо­го ро­ку бу­ли де­що скром­ні­ших мас­шта­бів, але оформ­ле­ні ви­га­дли­во. Упер­ше пред­ста­ви­ли свою на­ціо­наль­ну екс­по­зи­цію В’єтнам і Гре­ція, по­вер­ну­ли­ся Поль­ща та Єги­пет із ве­ли­ки­ми стен­да­ми. До основ­них грав­ців мі­жна­ро­дно­го ту­ри­сти­чно­го рин­ку, та­ких як «Anex Tour», «Coral Travel», «Join UP!», TUI, «Tour Club», «Feeria», «Siesta», цьо­го­річ упер­ше при­єд­на­ли­ся ком­па­нії «TransAvia», «Pilot» і «TourPost».

Пер­шо­го дня в ря­дах бу­ло не про­штов­хну­ти­ся, на­сту­пно­го на­пру­же­ність де­що спа­ла. Се­ред тем ви­став­ки го­ді бу­ло ви­ді­ли­ти про­від-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.