Си­ла

International Tourism Magazine - - НА ЗДО­РОВ’Я -

най­ви­щої яко­сті від мі­сце­вих фер­ме­рів, а ше­фку­ха­рі про­де­мон­стру­ють, що та­ке сма­ко­те­ра­пія.

Та го­лов­не, що при­ва­блює сю­ди ви­ба­гли­вих го­стей з усіх усюд, — це ту­те­шні лі­ку­валь­ні во­ди. Во­ни ві­до­мі сво­їм чу­до­дій­ним впли­вом на кіс­тко­во-м’язо­ву си­сте­му та зда­тні­стю роз­сла­блю­ва­ти весь ор­га­нізм. Во­да має та­кі вла­сти­во­сті зав­дя­ки вмі­сту за­лі­за, каль­цію та ма­гнію. Га­ря­чі мі­не­раль­ні дже­ре­ла б’ють із-під зем­лі з гли­би­ни 3000 ти­сяч ме­трів, у то­му чи­слі про­сто на те­ри­то­рії го­тель­но­го ком­пле­ксу. Її по­стій­на тем­пе­ра­ту­ра взим­ку й улі­тку: до 32°C — у від­кри­то­му ба­сей­ні (50тер­маль­ної во­ди й 50- мор­ської) та до 34°C — у кри­то­му (100- тер­маль­ної во­ди).

У «Thermae Sylla Spa Wellness Hotel» ви не тіль­ки від­чу­є­те ефект від ці­лю­щих вод, а й по­ті­ши­те се­бе су­ча­сни­ми вел­нес-про­це­ду­ра­ми. Спа-центр го­те­лю до­во­лі мас­шта­бний і за­ймає 2000 ква­дра­тних ме­трів. У ньо­му вам за­про­по­ну­ють на ви­бір по­над 100 ви­дів про­це­дур і спе­ці­аль­них оздо­ров­чих про­грам, у то­му чи­слі кур­си ан­ти­стре­су, де­то­кси­ка­ції та сху­дне­н­ня. Вел­нес у «Thermae Sylla» пе­ред­ба­чає ма­са­жі, до­гляд за шкі­рою облич­чя, про­це­ду­ри із за­сто­су­ва­н­ням лі­ку­валь­них гря­зей.

Про чу­до­дій­ні вла­сти­во­сті вод Еди­псо­са на остро­ві Евія пи­са­ли ще Ари­сто­тель, Стра­бон і Плу­тарх. Ни­ні зав­дя­ки «Thermae Sylla Spa Wellness Hotel» цей ку­то­чок Гре­ції да­рує ан­ти­чне здо­ров’я та всі су­ча­сні ку­рор­тні на­со­ло­ди.

За до­по­мо­гу в під­го­тов­ці ма­те­рі­а­лу дя­ку­є­мо спа-го­те­лю «Thermae Sylla Spa Wellness».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.