Кві­тко­те­ра­пія у Де­бре­це­ні

International Tourism Magazine - - ПО­ДІЇ -

кві­тко­вий кар­на­вал Де­бре­цен (Угор­щи­на) 15–29 сер­пня debreceniviragkarneval.hu

Цей кві­тко­вий кар­на­вал — се­ред най­біль­ших і най­по­пу­ляр­ні­ших у Єв­ро­пі. У 2016-му він від­свя­тку­вав 50-лі­т­тя.

Дій­ство при­свя­че­не го­лов­но­му свя­ту Угор­щи­ни — Дню свя­то­го Іштва­на, за­снов­ни­ка дер­жа­ви. Са­ма кві­тко­ва про­це­сія від­бу­ва­є­ться 20 сер­пня, а їй пе­ре­дує ти­ждень му­зи­чних, те­а­траль­них і фоль­клор­них за­хо­дів. У цей час на­се­ле­н­ня Де­бре­це­на зро­стає май­же удві­чі.

Що­ро­ку те­мою свя­та стає но­вий істо­ри­чний або каз­ко­вий сю­жет. При­кра­ша­є­ться 15–20 ру­хо­ми­ми пла­тфор­ма­ми, на що йде до 3 міль­йо­нів (!) кві­ток. Го­лов­на пла­тфор­ма не­о­дмін­но зо­бра­жує ко­ро­ну свя­то­го Іштва­на.

Уже о 7-й ран­ку на цен­траль­них ву­ли­цях ку­рор­тно­го Де­бре­це­на зби­ра­ю­ться кар­на­валь­ні пла­тфор­ми, по­руч із яки­ми ви­сту­па­ють акро­ба­ти, жон­гле­ри, ду­хо­ві ор­ке­стри та фольк-гур­ти. Про­це­сія, схо­жа на кві­тко­ву рі­чку, ви­ру­шає до ста­діо­ну, де по­тім від­бу­ва­є­ться на­го­ро­дже­н­ня най­кра­щих фло­ри­стів. За­вер­шу­є­ться свя­то яскра­вим шоу та гран­діо­зним фе­єр­вер­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.