Ан­гел

International Tourism Magazine - - КЛУБ -

Оль­га ФІ­ЛА­ТО­ВА — за­снов­ни­ця і на­тхнен­ни­ця ком­пле­ксу «Еdem Resort Medical & SPA», пси­хо­те­ра­певт, го­те­льєр, екс­перт зі здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, чин­ний член Бри­тан­ської асо­ці­а­ції ан­ти­ейдж-ме­ди­ци­ни. Во­на вла­сним при­кла­дом до­во­дить, що ма­ти чу­до­вий ви­гляд, бу­ти актив­ною та ми­сля­чою лю­ди­ною ре­аль­но для ко­жно­го. Во­на зі­бра­ла нав­ко­ло се­бе фа­хів­ців, які з та­ким са­мим тре­пе­том і ба­жа­н­ням ве­дуть го­стей рай­ськи­ми ко­ла­ми укра­їн­сько­го «Еде­му».

— Па­ні Оль­го, ідеї ва­шо­го ком­пле­ксу ви­пов­ню­є­ться 20 ро­ків. Як усе по­чи­на­ло­ся?

— Справ­ді, в да­ле­ко­му 1998 ро­ці мій чо­ло­вік по­ка­зав ме­ні цю мі­сци­ну за 26 кі­ло­ме­трів від Льво­ва, під Хра­мо­вою го­рою, по­ряд із ці­лю­щим дже­ре­лом свя­тої Ма­рії, в ото­чен­ні пра­дав­ньо­го лі­су, на бе­ре­зі озе­ра Мо­ло­до­сті. І я бу­ла вра­же­на кра­сою та ма­гі­єю при­ро­ди! Зві­сно, ка­жу не про са­на­то­рій з ра­дян­ськи­ми пам’ятни­ка­ми…

Як свід­чать дав­ні ру­ко­пи­си, мі­сце здав­на ви­рі­зня­лось осо­бли­вою енер­ге­ти­кою. Йо­го істо­рія по­ча­ла­ся ще в ча­си Ав­стрій­ської ім­пе­рії, ко­ли ко­ро­ле­вич чу­до­дій­но зці­лив­ся у цьо­му «мі­сці си­ли». Пі­сля оду­жа­н­ня він зве­лів по­бу­ду­ва­ти тут пер­ші оздо­ров­ни­ці.

Оль­га Фі­ла­то­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.