Еде­му

International Tourism Magazine - - КЛУБ -

Цей ча­рів­ний ку­то­чок мав зно­ву ста­ти рай­ським. Він на­ди­хав нас на ідею но­во­го екс­клю­зив­но­го ку­рор­ту з усі­ма пе­ре­ва­га­ми су­ча­сно­го сер­ві­су та оздо­ров­ле­н­ня. Із 2000 ро­ку ми роз­по­ча­ли в ньо­му змі­ни: роз­ви­ва­ли го­тель, ре­сто­ра­ни, спа-центр… Ду­же хо­ті­ло­ся, щоб на­ша кра­ї­на отри­ма­ла справ­жній ку­рорт, бо ми всі на це за­слу­го­ву­є­мо і ма­є­мо для ре­а­лі­за­ції не­об­хі­дні скла­дни­ки успі­ху: гли­бин­ні зна­н­ня, про­фе­сій­них пра­ців­ни­ків та цін­ні при­ро­дні ре­сур­си. За­ли­ши­ло­ся го­лов­не зав­да­н­ня — об’єд­на­ти все це!

— І по­сту­по­во «Едем» пе­ре­тво­рив­ся на біль­ше ніж про­сто ку­рорт. Як би ви йо­го сха­ра­кте­ри­зу­ва­ли?

— Ми на­зи­ва­є­мо йо­го Кра­ї­ною Едем. Це мі­сце си­ли, сво­бо­ди, на­сна­ги, ре­ла­ксу та очи­ще­н­ня. За Бі­блі­єю, так на­зи­ва­ло­ся мі­сце ща­сли­во­го жи­т­тя лю­дей, зем­ний рай, мі­сце бла­жен­но­го існу­ва­н­ня, де лю­ди роз­ви­ва­ю­ться в іде­аль­ній гар­мо­нії з дов­ко­лиш- нім сві­том і Твор­цем. У «Edem Resort Medicаl & SPA» ви від­чу­є­те, як енер­гія на­пов­нює ва­ші ро­зум, ті­ло та ду­шу. Це ча­рів­ний край, де ду­шев­ний спо­кій по­єд­ну­є­ться із кра­сою ма­те­рі­аль­но­го сві­ту.

Кра­ї­на Едем має свої кор­до­ни, за­ко­ни та пра­ви­ла. Во­на об’єд­нує п’яти­зір­ко­вий го­тель на 100 но­ме­рів, 4 ре­сто­ра­ни, 5 за­лів для кон­фе­рен­цій та бен­ке­тів, Центр від­нов­ле­н­ня здо­ров’я, спа-центр, ви­но­град-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.