Ве­чір­ка у Дра­ку­ли

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: гел­ло­він­ська ве­чір­ка Де: за­мок Бран (Ру­му­нія) Ко­ли: 29 жов­тня Ін­фо: halloweenlacastelulbran.ro

Ру­мун­ський за­мок Бран, во­ло­ді­н­ня Дра­ку­ли, — най­ближ­че до Укра­ї­ни «гел­ло­він­ське» мі­сце. Тут ме­шкав істо­ри­чний про­то­тип най­ві­до­мі­шо­го кро­во­пив­ці — князь Влад, про­зва­ний за жор­сто­кість Це­пе­шем, тоб­то Па­лею.

Якщо в ін­ших «цен­трах Гел­ло­ві­ну» Дра­ку­ла став ря­до­вим пер­со­на­жем, то в се­бе на ба­тьків­щи­ні, у го­рах Тран­силь­ва­нії, він ви­сту­пає го­спо­да­рем ори­гі­наль­ної «пе­кель­ної ве­чір­ки».

На­справ­ді все від­бу­ва­є­ться не в са­мо­му зам­ку, який є на­ціо­наль­ним істо­ри­чним на­дба­н­ням, а «на за­дньо­му дво­рі Дра­ку­ли» — у ша­трі, де роз­та­шо­ву­ю­ться сце­на, му­зи­чна апа­ра­ту­ра, ім­про­ві­зо­ва­на ре­сто­ра­ція то­що. Го­туй­те яко­мо­га жа­хли­ві­ший ко­стюм — і гай­да до бі­сів­сько­го вер­те­пу! Якщо не впо­ра­є­те­ся са­мі, з ла­ха­ми і ма­кі­я­жем вам до­по­мо­жуть. Зві­сно, за певну пла­ту. Вхі­дний кви­ток на ве­чір­ку Дра­ку­ли ко­штує по­над 20 єв­ро.

Ну, а екс­кур­сія до са­мо­го зам­ку — це окре­ма, не менш ці­ка­ва і мо­то­ро­шна істо­рія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.