Ча­стуй

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: Гел­ло­він Де: Са­лем (Мас­са­чу­сетс, США) Ко­ли: 31 жов­тня Ін­фо: salemhalloweencity.com www.hauntedhappenings.org

Гел­ло­він в Аме­ри­ці від­зна­ча­ють із та­ким са­мим роз­ма­хом, що й Рі­здво, а за кіль­кі­стю про­да­них со­ло­до­щів він навіть по­пе­ре­ду. Свя­то втра­ти­ло са­краль­не зна­че­н­ня, за­те здо­бу­ло ці­ка­ву атри­бу­ти­ку. Бу­дів­лі при­кра­ша­ють гар­бу­за­ми-лі­хта­ри­ка­ми, зо­бра­же­н­ня­ми ка­жа­нів, при­ви­дів і че­ре­пів. На те­ма­ти­чних ве­чір­ках зма­га­ю­ться в ори­гі­наль­но­сті стра­шних ко­стю­мів, ря­дять і до­ма­шніх улю­блен­ців. Не­о­дмін­на роз­ва­га — «Trick or Treat!», «Ча­стуй або по­шко­ду­єш!»: пе­ре­бра­ні в мон­стрів ді­ти ви­ма­га­ють у су­сі­дів со­ло­до­щі, жар­то­ма погрожуючи їм.

Сто­ли­цею свя­та аме­ри­кан­ці вва­жа­ють Са­лем, що не­по­да­лік від Бо­сто­на. Ко­лись пу­ри­тан­ське мі­сто про­сла­ви­ло­ся «по­лю­ва­н­ням на відьом». На по­лі­цей­ських ма­ши­нах тут є ло­го­ти­пи з відьма­ми, мі­ська шко­ла на­зи­ва­є­ться По­ча­тко­вою шко­лою ча­клун­ства, на ко­ли­шньо­му Ві­шаль­но­му по­лі ни­ні — ста­діон... У Гел­ло­він тут че­ка­ють екс­кур­сії «відьма­цьки­ми мі­сця­ми», свя­та в бу­дин­ку з при­ви­да­ми, ча­клун­ські па­ра­ди, спі­ри­ти­чні се­ан­си…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.