Слі­да­ми Дже­ка Рі­зни­ка

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Ан­глій­ці від­да­ють пе­ре­ва­гу ство­рен­ню гел­ло­він­ських при­крас не з гар­бу­за, а з рі­пи та бу­ря­ка, їх на­зи­ва­ють «punkies». Хо­ча одне ін­шо­му не за­ва­жає. Із та­ки­ми «лі­хта­ря­ми Дже­ка» ді­ти хо­дять від осе­лі до осе­лі та про­сять со­ло­до­щі.

Ра­ні­ше по всій кра­ї­ні ці­єї но­чі па­ли­ли ба­га­т­тя, ки­да­ю­чи в них ка­шта­ни та ово­чі. На­пев­но, це бу­ло пов’яза­не з осін­нім вша­ну­ва­н­ням уро­жаю.

На­пе­ре­до­дні Дня всіх свя­тих у бри­тан­ській сто­ли­ці про­во­дя­ться екс­кур­сії по цвин­та­рях та ін­ших мі­сцях, ові­я­них стра­шни­ми ле­ген­да­ми. Мо­жна про­гу­ля­ти­ся ву­ли­ця­ми, на яких ко­їв свої зло­ді­я­н­ня Джек-Рі­зник, від­ві­да­ти мі­сце­ві зам­ки й під­зе­ме­л­ля та схо­ди­ти до «Лон­дон­ської тем­ни­ці» («The London Dungeon») — му­зею се­ре­дньо­ві­чних жа­хів, де вла­што­ву­ють ін­те­р­актив­ні ви­ста­ви, за­сно­ва­ні на ре­аль­них по­ді­ях.

31 жов­тня мі­сто на­пов­ню­ють де­ся­тки ти­сяч уча­сни­ків кар­на­ва­лу, вбра­них у ко­стю­ми відьом, при­ви­дів та упи­рів. Ні­чні клу­би про­во­дять гел­ло­він­ські ве­чір­ки.

Що: Гел­ло­він Де: Лон­дон (Ан­глія) Ко­ли: 31 жов­тня Ін­фо: www.thedungeons.com

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.