День одно­го свя­то­го

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: День свя­то­го Мар­ті­на Де: Ні­дер­лан­ди Ко­ли: 11 ли­сто­па­да Ін­фо: www.netherlands-tourism.com

День свя­то­го Мар­ті­на від­зна­ча­ють по всій За­хі­дній і Цен­траль­ній Єв­ро­пі. Осо­бли­во лю­блять йо­го в Ні­дер­лан­дах. Ни­ні він вша­но­вує свя­то­го Мар­ті­на Тур­сько­го — ка­то­ли­цько­го єпис­ко­па, не­бе­сно­го по­кро­ви­те­ля зли­да­рів і во­я­ків, до­ма­шньої ху­до­би та пти­ці. Але свя­то ви­ни­кло за­дов­го до хри­сти­ян­ства і спо­ча­тку пов’язу­ва­лось із за­вер­ше­н­ням зем­ле­роб­сько­го ро­ку, під­го­тов­кою до зи­ми, по­кло­ні­н­ням сон­цю та во­гню.

Уве­че­рі 11 ли­сто­па­да гур­ти ді­тей з пі­сня­ми ви­ру­ша­ють від осе­лі до осе­лі, осві­тлю­ю­чи шлях лі­хта­ря­ми і три­ма­ю­чи на­по­го­то­ві ко­ши­ки для ла­со­щів: ла­кри­чних цу­ке­рок, шо­ко­ла­ду, фру­ктів і млин­ців. Ко­лись лі­хта­рі ви­го­тов­ля­ли­ся з бу­ря­ка та рі­пи, ни­ні ж це яскра­во роз­ма­льо­ва­ні па­пе­ро­ві та скля­ні аба­жу­ри з еле­ктро­лам­по­чка­ми.

У ба­га­тьох ро­ди­нах уве­че­рі по­да­ють на стіл пе­че­ну гу­ску, адже свя­то­го Мар­ті­на зо­бра­жу­ють із цим пта­хом. Сма­чно­го без стра­шно­го!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.