Тан­ці з кіс­тка­ми

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

Що: День мер­твих Де: Ме­хі­ко (Ме­кси­ка) Ко­ли: 1–2 ли­сто­па­да Ін­фо: www.visitmexico.com

У Ме­кси­ці ін­ді­ан­ський зви­чай вша­ну­ва­н­ня не­біж­чи­ків хи­мер­но по­єд­нав­ся з хри­сти­ян­ськи­ми Днем усіх свя­тих (1 ли­сто­па­да) і Днем усіх по­мер­лих вір­них (2 ли­сто­па­да).

До по­ча­тку мі­ся­ця май­дан Со­ка­ло у сто­ли­ці обро­стає ка­ска­да­ми рі­зно­барв­них за­па­ле­них сві­чок і го­ра­ми «кві­тів пред­ків» — на­гі­док. На­ста­ють Дні мер­твих, тоб­то по­ми­наль­ні дні. Ме­кси­кан­ці при­кра­ша­ють мо­ги­ли рі­дних, кла­дуть на них ча­сту­ва­н­ня. З ві­трин і при­лав­ків по­зи­ра­ють че­ре­пи най­рі­зно­ма­ні­тні­ших форм, роз­мі­рів і ко­льо­рів, навіть цукро­ві.

Най­ко­ло­ри­тні­ша ча­сти­на свя­та — «хід мер­ців», що гри­мить під аком­па­не­мент му­зик мар’ячі ву­ли­цею Сан-Ан­дрес і су­про­во­джу­є­ться тан­цем за­гри­мо­ва­них уча­сни­ків. Якщо аме­ри­кан­сько­му Гел­ло­ві­ну вла­сти­вий рі­зно­бій обра­зів, то для ме­кси­кан­ців основ­ним на кар­на­ва­лі є стиль «ка­три­на»: па­ра «чо­ло­вік і жін­ка», ма­кі­яж «під ске­ле­та», кла­си­чний ко­стюм або су­кня з на­ро­дни­ми еле­мен­та­ми, ну, і ку­ди ж без сом­бре­ро!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.