День усіх свя­тих

International Tourism Magazine - - НА ПОДІЮ -

День усіх свя­тих, День усіх по­мер­лих вір­них Де: Іта­лія Ко­ли: 1–2 ли­сто­па­да Ін­фо: www.italia.it Що:

Най­ка­то­ли­цькі­ша кра­ї­на на День усіх свя­тих і День усіх по­мер­лих вір­них, зві­сно, на­сам­пе­ред ви­ру­шає до цер­кви та кла­до­ви­ща. Але на­ро­дних зви­ча­їв це не від­мі­няє.

У ці дні іта­лій­ці, як пра­ви­ло, за­ли­ша­ють на ку­хні їжу для не­біж­чи­ків. У рі­зних ча­сти­нах країни — рі­зну: від во­ди з хлі­бом до пе­чи­ва «ossi da morti» — «го­міл­ка не­біж­чи­ка» у ви­гля­ді кі­сто­чок. Са­ме це ча­сту­ва­н­ня за­ймає чіль­не мі­сце на ба­га­то­му свя­тко­во­му сто­лі. Тра­ди­цій­ни­ми є стра­ви з го­рі­хів і ка­шта­нів.

1 і 2 ли­сто­па­да ді­тла­хи на­ма­га­ю­ться ве­сти се­бе осо­бли­во до­бре, бо впев­не­ні, що за гар­ну по­ве­дін­ку до­ро­слі під­не­суть їм по­да­ру­нок.

Вно­чі за ві­кна­ми чу­ти ви­бу­хи фе­єр­вер­ків, а за сто­лом ко­жен на­ма­га­є­ться роз­по­ві­сти яко­мо­га стра­шні­шу істо­рію й на­ве­сти страх на рі­дних. А вдень іта­лій­ці ста­ра­ю­ться обі­йти сво­їх близь­ких і щось їм по­да­ру­ва­ти. День усіх свя­тих — за­галь­но­дер­жав­ний ви­хі­дний, тож мо­жна по­ри­ну­ти в атмо­сфе­ру свя­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.