1

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Без віз і пе­ре­са­док!

Якщо Єв­ро­со­юз за­про­ва­див без­віз для укра­їн­ців ли­ше не­що­дав­но, то на До­мі­ні­ка­ні та­кий ре­жим для нас діє з 2011 ро­ку. Й навіть біо­ме­три­чно­го па­спор­та не по­трі­бно — до­сить і до­ку­мен­та ста­ро­го зраз­ка. Іно­зем­цям не­об­хі­дно при­дба­ти на кор­до­ні спе­ці­аль­ну ту­ри­сти­чну кар­тку і спла­ти­ти 10 до­ла­рів ту­ри­сти­чно­го збо­ру.

А з 25 жов­тня МАУ від­кри­ва­ють пря­мі чар­тер­ні рей­си до Ла-Ро­ма­ни. По­льо­ти від­бу­ва­ти­му­ться раз на 10 днів, у по­не­ді­лок або че­твер. За­мо­ви­ти кви­тки мо­жна на www.flyuia.com.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.