11

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Чу­до­во для сі­мей із ді­тьми

Ку­рор­ти країни мо­жуть по­хва­ли­ти­ся без­ліч­чю ро­зваг для ді­тей. Окрім во­дних ро­зваг, є ще й на­зем­ні: їзда вер­хи, кар­тинг, по­їзд­ки в го­ри... А ще — Trampoline Museum, The Children’s Library, The National Aquarium, the National Zoo, The National Botanical Gardens, The Waterslide Park and The Las Canquiсas Children’s Park. Ці «за­по­від­ни­ки ро­зваг» неодмінно вра­зять і за­пам’ята­ю­ться навіть най­мо­лод­шим. Не ка­жу­чи вже про ди­тя­чі роз­ва­ги в го­те­лях, спе­ці­аль­ні клу­би для най­мо­лод­ших, ме­ню для них та ін­ші ви­го­ди ту­ри­сти­чно­го про­жи­ва­н­ня.

Тро­пі­чні еко­по­до­ро­жі

Чверть те­ри­то­рії країни за­йма­ють на­ціо­наль­ні пар­ки, і це справжні сві­то­ві пам’ятки при­ро­ди! Маю - чи і най­ви­щі, і най­ниж­чі то­чки у всьо­му Ка­рибсь - ко­му ба­сей­ні, До­мі­ні­кан­ська

Ре­спу­блі­ка мо­же зди­ву­ва­ти рі­зни­ми клі­ма­ти­чни­ми зо­на­ми — від аро­ма­тних тро­пі­чних лі­сів до без­во­дних пу­стель і ви­со­ко­гір

- них ра­йо­нів. Та­кі мі­сця, як Ха­ра­ба­ко­а­та Кон­стан­ца, про­по­ну­ють умо­ви для ске­ле­ла­зі­н­ня, по­хо­дів, про­гу­лян­ки вер­хи, ра­фтин­гу.

Пе­дер­на­лес, Ба­о­ру­ко,

Ба­ні, Асуа та Ба­ра­о­на від­кри­ють не­за­йма­ні пля­жі, ла­гу­ни, пу­сте­лі та­дю­ни. У Ка­ба­ре­те й Са­ма­ні змо­же­те оці­ни

- ти мор­ські кра­со­ти, зайня­ти­ся вінд­сер­фін­го­мі кайт­бор­дин­гом, ви­ру­ши­ти у джип-са­фа­рі, по­ми­лу­ва­ти ся во­до­спа­да­ми. - На остро­ві 5000 рі­зних ви­дів ро­слин, 254 рі­зних ви­дів пта­хів, 1411 ви­дів ре­пти­лій, ба­га­то з яких не зу­стрі­ча­ю­ться ні в яко­му ін­шо­му мі­сці сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.