16

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

Най­дав­ні­ша ко­ло­нія двох Аме­рик

Сто­ли­ця До­мі­ні­ка­ни, Сан­то-

До­мін­го, ста­ла най­пер­шим єв­ро­пей­ським мі­стом в Аме­ри­ці та мі­сцем, де по­чав­ся

Но­вий Світ. Са­ме сю­ди при­ча­лю­вав Хри­сто­фор

Ко­лумб у сво­їй пер­шій, дру­гій і тре­тій по­до­ро­жах. Ко­ло­ні­аль­на ча­сти­на Сан­то-

До­мін­го уві­йшла до скар­бни­ці­ЮНЕСКО. А ще мі­сто­ста­ло «Аме­ри­кан­ською сто­ли­цею куль­ту­ри – 2010». У ста­рих ра­йо­нах Сан­то-

До­мін­го­до­бре збе­ре­гла­ся ко­ло­ні­аль­на ар­хі­те­кту­ра. Гу­ля­ю­чи йо­го ву­ли­чка­ми, лег­ко пе­ре­не­сти­сяв уяві до епох пер­шо­від­кри­ва­чів і пі­ра­тів. Ви по­ба­чи­те пер­ший уні­вер­си­тет і пер­ший ка­фе­драль­ний со­бо­ро­бох Аме­рик, па­лац Ді­є­го Ко­лум­ба — Хри­сто­фо­ро­во­го си­на. Ву­ли­цю­Ла­сДа­мас на­зва­но на честь пред­став­ниць зна­тних єв­ро­пей­ських ро­дин, які здій­сню­ва­ли по ній свої про­ме­на­ди кіль­ка сто­літь то­му. Про­гу­ляй­тесь і ви, від­чуй­те по­дих ча­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.