На до­ло­ні

International Tourism Magazine - - ТУР -

мі­чна ту­рін­ду­стрія До­мі­ні­ка­ни! Бро­ню­ва­н­ня кви­тків і го­те­лів, су­про­від ту­ри­стів 24 го­ди­ни на до­бу, «до­ма­шні» та між­на­ро­дні по­ві­тря­ні, во­дні й на­зем­ні трансфе­ри, тур­па­ке­ти для груп та ін­ди­ві­ду­а­лів, ін­сен­тив­по­їзд­ки для кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів, орен­да не­ру­хо­мо­сті, від­по­чи­нок, екс­кур­сії, роз­ва­ги, екс­трим, весілля, фо­то­се­сії, VIP-сер­віс… Усе, що змо­же­те при­ду­ма­ти на свою або клі­єнт­ську від­пус­тку, а чо­го не при­ду­ма­є­те — у «Colonial Tour and Travel» до­по­мо­жуть.

Вас при­ві­та­ють і су­про­во­дять усмі­хне­ні пра­ців­ни­ки ком­па­нії — не ва­жли­во, якій мо­ві від­да­є­те пе­ре­ва­гу. Во­ни пра­цю­ють за чі­тки­ми по­са­до­ви­ми ін­стру­кці­я­ми, ре­гу­ляр­но про­хо­дять про­фе­сій­ні тре­нін­ги та під­ля­га­ють спе­ці­аль­но­му вну­трі­шньо­му оці­ню­ван­ню, так що, не­зва­жа­ю­чи на їхні ши­ро­кі усмі­шки, для них усе сер­йо­зно.

Що ж до укра­їн­ських пар­тне­рів, то «Colonial Tour and Travel» го­то­ва ство­рю­ва­ти для них усі умо­ви: на­да­ва­ти будь-які мар­ке­тин­го­ві ма­те­рі­а­ли та ін­фор­ма­цію про на­прям­ки й по­слу­ги, за­без­пе­чу­ва­ти юри­ди­чну під­трим­ку, пред­став­ля­ти їхні ін­те­ре­си в усіх дося­жних мі­сцях та ін­сти­ту­ці­ях До­мі­ні­ка­ни, про­су­ва­ти фір­мо­ву сим­во­лі­ку, вла­што­ву­ва­ти пра­ців­ни­кам фам-трі­пи, до­по­ма­га­ти з пе­ре­кла­да­ми… Осо­бли­во ста­нуть аген­там у на­го­ді он­лайн-пла­тфор­ми для бро­ню­ва­н­ня, які да­дуть змо­гу зру­чно ко­ри­сту­ва­ти­ся про­по­зи­ці­я­ми та кон­тро­лю­ва­ти свої за­мов­ле­н­ня «від і до». Одне сло­во, да­ле­ка кра­ї­на бу­де мов на до­ло­ні.

Отже, впе­ред, по га­ря­чі тро­пі­чні вра­же­н­ня! Від­кри­вай­мо Домінікану з «Colonial Tour and Travel»!

За до­по­мо­гу в під­го­тов­ці ма­те­рі­а­лу дя­ку­є­мо ком­па­нії «Colonial Tour and Travel».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.