Зо­ло­тий

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

А зна­є­те, я за­хо­плю­юсь єги­птя­на­ми як на­ці­єю. Адже 96те­ри­то­рії Єги­пту — це пу­сте­ля. І всі 105 міль­йо­нів ме­шкан­ців ди­во-країни при­му­дря­ю­ться жи­ти на ре­шті 4 від­со­тках зем­лі. Плюс не­о­хо­пле­ні ста­ти­сти­кою бе­ду­ї­ни (орі­єн­тов­но їх близь­ко 100 ти­сяч) ме­шка­ють са­мі по со­бі в го­рах чи пу­сте­лі. І ось єги­пет­ський на­род, окрім то­го, що збе­рі­гає свою са­мо­бу­тність у зви­ча­ях та куль­ту­рі, ще й спро­міг­ся на сві­то­ве ди­во: зро­би­ти Єги­пет одні­єю з най­ві­дві­ду­ва­ні­ших у сві­ті ту­ри­сти­чних кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.